Computer structural analysis of thermal field patterns in body tissues under the influence of radiofrequency moderate hyperthermia

V. E. Orel, N. A. Nykolov, V. Y. Kotovskyi, V. Y. Dunaevskyi, Y. Y. Smolanka, A. D. Loboda, Y. V. Dosenko, A. V. Romanov, O. Yu. Yaroshenko
2012 Electronics and Communications  
doi:10.20535/2312-1807.2012.17.5.217942 fatcat:edjmpvchv5akrkfdgzaflzpnye