Kumaraswamy Inverse Lindley Distribution with Stress-Strength Reliability

Saeed E. HEMEDA, Sukanta PRAMANİK, Sudhansu S MAİTİ
2020 Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
A new generalization of inverse Lindley distribution, called Kumaraswamy inverse Lindley is presented in this study. Some mathematical expressions are determined for the proposed distribution. Significant statistical measures are deduced including quantiles, generating functions, ordinary and incomplete moments, entropies, mean deviations, and order statistics. Some other properties like median, mean, variance, coefficient of variation, coefficients of skewness, and kurtosis are characterized.
more » ... are characterized. Moreover, stress-strength reliability is defined. A simulation study of the Kumaraswamy inverse distribution is introduced using maximum likelihood estimation and the performances of their estimates are compared through biases and mean square errors. The applicability and importance of the new distribution are illustrated through two real data sets. https://dx.Bu çalışmada, Kumaraswamy ters Lindley adı verilen ters Lindley dağılımının yeni bir genellemesi sunulmuştur. Önerilen dağılım için bazı matematiksel ifadeler belirlenmiştir. Nicelikler, üreten fonksiyonlar, sıradan ve eksik anlar, entropiler, ortalama sapmalar ve sıra istatistikleri dahil olmak üzere önemli istatistiksel ölçümler çıkarılmıştır. Medyan, ortalama, varyans, varyasyon katsayısı, çarpıklık katsayıları ve basıklık gibi diğer bazı özellikler karakterize edilmiştir. Dahası, gerilme mukavemeti güvenilirliği tanımlanmıştır. Kumaraswamy ters dağılımının bir simülasyon çalışması, maksimum olasılık tahmini kullanılarak tanıtılmış ve tahminlerinin performansları, önyargılar ve ortalama kare hataları ile karşılaştırılmıştır. Yeni dağıtımın uygulanabilirliği ve önemi iki gerçek veri seti ile gösterilmektedir. https://dx.
doi:10.30855/gmbd.2020.03.09 fatcat:druvcjoc7jfwhltrsusdq4ok6m