Mar Massanell i Messalles, «"No m'à romasa sinó la honestat". Rere la petja d'una innovació lingüística en el pas del català antic al modern», Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2020, 450 p

Joan-Rafael Ramos
2021 Caplletra: Revista Internacional de Filologia  
Ressenya sobre el llibre de Mar Massanell i Messalles, «No m'à romasa sinó la honestat». Rere la petja d'una innovació lingüística en el pas del català antic al modern, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2020, 450 p., ISBN: 978-84-9191-117-3.
doi:10.7203/caplletra.71.21047 fatcat:5ejfx3ftrfbdvij47l73jeceim