Integral logistic support means of armament and military equipment

Marko Andrejic, Vlada Sokolovic
2009 Vojnotehnički Glasnik  
Pukovnik dr Marko Andrejić, dipl. inž. poručnik Vlada Sokolović, dipl. inž., Vojna akademija Rezime: Integralna logistička podrška (ILP) zbir je svih razmatranja potrebnih da se osigura efektivna i ekonomična podrška tehničkih sistema kroz čitav programirani životni ciklus. Primena integralne logističke podrške omogućava uspostavljanje optimalnog balansa između pouzdanosti i pogodnosti za održavanje i performansi tehničkih sistema, odnosno troškova sredstava u celom životnom ciklusu. Važan
more » ... ciklusu. Važan preduslov za operacionalizaciju ILP jesu stručna edukacija kadra, organizacione i materijalne pripreme za njeno uvođenje. Ključne reči: pouzdanost, pogodnost za održavanje, integralna logistička podrška, elementi integralne logističke podrške, logistička analiza, troškovi životnog ciklusa, opremanje sredstvima NVO, edukacija i obuka. INTEGRAL LOGISTIC SUPPORT MEANS OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT Summary: Integral logistiC support (ILS) is score of all viewing need to ensure efective and economical support for tehnical systems thru lifecycle. Aplication ILS provide restitution optimal balance between reliability and capability and performance of tehnical system rather cost of lifecycle. Important condition for ILS operating is personnel education, organization and material preparing for this implementation. Key words: reliability, capability, elements of integral logistic support, logistic analyses, costs of lifecycle, equipment management of armament, education and traning. Uvod Današnje vojske raspolažu mnogobrojnim, raznovrsnim, veoma složenim i skupim sredstvima naoružanja i vojne opreme (NVO), koja su izrađena pomoću najsavremenijih tehnologija i materijala. Savremena
doi:10.5937/vojtehg0901032a fatcat:fjcoafjez5bt7lgiqu7y6piori