Sulama Kuyularında Filtre Uzunluğunun Bazı Pompaj Parametrelerine Etkisi

Nuri ORHAN, Ali Yavuz ŞEFLEK, Osman ÖZBEK, Sedat ÇALIŞIR
2019 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Özet Bu çalışma tipik bir sulama amaçlı derin kuyu modeli üzerinde yürütülmüştür. Derin kuyu donanımlarından filtre uzunluğunun üç farklı durumu için, kuyu su seviyesi düşümü, pompa gürültü seviyesi, pompa çıkış ve giriş basıncı ve pompanın şebekeden çektiği güç arasındaki değişim sonuçları incelenmiştir. Çalışmada hidrolik yük, teçhiz borusu çapı, filtre tipi, çakıl zonu genişliği ve pompa tipi sabit tutulmuştur. Pompa denemeleri 2 m (FU 1 ), 4 m (FU 2 ) ve 6 m (FU 3 ) filtre uzunluklarında
more » ... ılmıştır. Deneme sonuçlarında göre; farklı debi değerlerinde FU 1 ve FU 2 kombinasyonlarının kuyu düşüm seviyeleri arasında farkın olmadığı ancak FU 3 kombinasyonunda farkın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca uygulanan LSD testi sonucunda da farkın olduğu görülmüştür. FU 1 ve FU 3 kombinasyonlarının tüm debi değerlerinde elde edilen birim uzunluk başına düşüm azalması ortalama 2.22 cm m -1 olarak belirlenmiştir. Filtre uzunluğu arttıkça filtreye su giriş hızının azaldığı hesaplanmıştır. Genellikle filtre uzunluğu attıkça pompanın gürültü seviyesi azalmıştır. Tüm debi değerlerinde FU 1 , FU 2 ve FU 3 kombinasyonlarında ölçülen ortalama gürültü seviyesi sırası ile 75.3-72.2 ve 71.3 dBA olarak belirlenmiştir. Bazı debiler de pompanın şebekeden çektiği güç değeri filtre uzunluğunun artması ile yükselmiştir. Sabit debi değerlerinde filtre uzunluğunun toplam dinamik yükseklik (TDY) üzerine bir etkisi olmamıştır. Sonuç olarak; kuyu filtre uzunluğunun pompaj parametreleri üzerine etki ettiği belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Kuyu filtre uzunluğu, filtre, düşüm, sulama derin kuyusu, pompaj. Abstract This study was carried out on a deep well model for typical irrigation purposes. For the three different conditions of the screen length from the deep well equipment, the results of the change between the well water level drop, the pump noise level, the pump outlet and inlet pressure and power drawn from the mains were investigated. In this study, hydraulic load, screen type, gravel zone thickness and pump type are kept constant. Pump tests are performed at screen lengths of 2 m (FU 1 ), 4 m (FU 2 ) and 6 m (FU 3 ). According to the trial results; It was determined that there was no difference between drawdowns FU 1 and FU 2 combinations in different flow rates but there was a difference in FU 3 combination. In addition, it was seen that there was a difference in LSD test. The decrease drawdown of the per unit length obtained in all flow rates of FU 1 and FU 3 combinations was determined as 2.22 cm m -1 on average. As the screen length increases, the flow water input to screen was calculated to decreases. Generally, the noise level of the pump is reduced as the screen length increases. In all flow rates, the average noise level measured in combinations of FU 1 , FU 2 and FU 3 was determined as 75.3-72.2 and 71.3 dBA respectively. In some flow rates, power drawn from the mains pump is increased with increasing the screen length. As a result, the well screen length was determined to affect in the pumping parameters.
doi:10.30910/turkjans.595367 fatcat:3zmwcq23pvhyxorkgma66ljkou