Geologický informačný systém pre ložisko Jelšava

Peter Blišťan, Julián Kondela
2002 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
GIS for Jelšava deposit Many subdivisions of creative and geology were until now created only manually. Manual work will be sooner or later replaced by computers as a result of fast development and increasing quality of technical and software equipments of computers nowadays. Computers will also have a bigger influence in the area of projecting of mine-openings as well as in planning of mineral deposit extraction. Using new computer methods in these areas will enable automation and
more » ... on and rationalization of mineral deposit extraction. This will have a positive influence at the effectivity of mineral deposit extraction. Using GIS methods in Geology in recent years increased considerably mainly because of improving hardware equipment, but also because of creating pressure of competition on the quality of outputs. Another reasons are increasing personnel qualification and accessibility of vector and raster basic data. Unfortunately analytical possibilities are often not used sufficiently and work is concentrated at the area of creation of graphical geological phenomena's and their presentation in paper-form. Return of an investment put into purchasing of expensive hardware and software technologies can only be achieved of GIS data created within the range of the project. SMZ-Jelšava belongs to businesses investing into new technologies in theirs running-operations and so trying to reach the high level of the modern mining businesses of developed countries. Úvod Rozvoj počítačov a ich zavádzanie do praxe predstavuje jednu z najtypickejších čŕt súčasnosti. Rýchly rozvoj a zväčšujúce sa možnosti technického a programového vybavenia súčasných počítačov vytvárajú opodstatnené predpoklady na to, že počítače budú čoraz častejšie zasahovať aj do prác v oblasti projektovania otvárky a plánovania dobývania ložísk nerastných surovín. Informatizácia v týchto oblastiach umožní automatizáciu a podstatnú racionalizáciu dobývania ložísk nerastov čo sa v konečnom dôsledku prejaví na raste efektivity dobývania ložísk (Blišťan, 1999). Informačné systémy v geológii Použitie metód GIS v geologických aplikáciách za niekoľko posledných rokov veľmi pokročilo. Je to zásluhou stále sa zlepšujúceho hardwarového vybavenia, ďalej tlakom konkurencie na kvalitu výstupov, zvyšujúcu sa kvalifikáciu personálu a tiež dostupnosťou vektorových a rastrových podkladových dát. V prevažnej väčšine prípadov nie sú bohužiaľ dostatočne využívané analytické možnosti GIS a práce sa sústreďujú na tvorbu grafických geologických fenoménov a ich prezentáciu v papierovej podobe. Návratnosť investícií do nákupu drahej hardwarovej a softwarovej technológie je možné docieliť iba komplexným využitím dát vzniknutých v rámci GIS projektu. Projekt-Geologický GIS systém pre ložisko Jelšava Ložisko Jelšava je v súčasnosti jediným z dvoch ťažených ložísk magnezitu. Surovina sa na ložisku ťažila spočiatku povrchovým spôsobom a neskôr sa prešlo na banský spôsob, ktorý je vzhľadom na súčasné ceny energie a palív značne nákladný. Na rentabilitu ťažby každého ložiska má okrem mnohých iných faktorov (cena suroviny na trhu, technológia úpravy) značný vplyv aj preskúmanosť ložiska, kvalita a množstvo zásob ťaženej suroviny. Vzhľadom na vysokú finančnú nákladnosť banských procesov a úpravárenských technológií je základnou stratégiou slovenského baníctva, platnou v súčasnosti a určite aj v budúcnosti, využívanie nových informačných technológií na znižovanie výrobných nákladov (Blišťan a Mišovic, 2000). Na tejto myšlienke je postavený aj projekt vytvorenia geologického GIS systému. Samotné riešenie projektu tvorby geologického GIS systému pre ložisko Jelšava bolo rozdelené do troch chronologicky za sebou nasledujúcich korkov: 1) zostavenie digitálneho modelu banských diel a geologickej situácie, 2) návrh a tvorba databázového systému geologických dát, 3) vytvorenie geologického GIS systému v prostredí ArcView.
fatcat:cpm3dqxjvfe55msxd4rbbibruu