Problems of regulations for sme in poland – institutional and cultural context

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński
2014 Copernican Journal of Finance & Accounting  
This article is dedicated to institutional and cultural reasons of a deep gap between the expected quality of regulations by small and medium-sized enterprises (SMEs), and the very poor evaluation of effective legislations. The study is based on a theoretical review of the available reports, surveys, publications and practical experience of authors. It recognizes the necessity for a radical restructuring the process of creating new regulations. The key conclusion indicates the need to change
more » ... e need to change the approach to legislation procedure by the SME sector itself. The paper argues that companies must exit current "dormant perception" about regulations. Without the active attitudes of the main recipients of the regulations it is impossible to increase the quality of law--making in Poland. The present mechanism determining the regulatory process keeps insufficient system, thereby producing defective legislation, not following the changes in highly competitive markets and hampering the process of the development of companies and the Polish economy. Potential initiatives to achieve a breakthrough of existing barriers for better regulations are presented. Problemy z regulacjami prawnymi dotyczącymi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce -kontekst instytucjonalny i kulturowy Słowa kluczowe: ocena skutków regulacji, sektor MSP, Polska. Klasyfikacja J E L: K20. Abstrakt: Artykuł jest poświęcony analizie instytucjonalnych i kulturowych przyczyn występowania głębokiej luki pomiędzy oczekiwaną, a istniejącą jakością przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ocenie słabej skuteczności tych regulacji. Badanie opiera się na przeglądzie dostępnych raportów, badań i publikacji, a także na praktycznych doświadczeniach autorów. Wskazana jest konieczność radykalnej restrukturyzacji procesu tworzenia nowych przepisów. Jeden z kluczowych wniosków podkreśla znaczenie zmiany podejścia do procedury legislacyjnej przez sam sektor MSP. Firmy muszą przełamać obserwowany stan "uśpionego postrzegania" przepisów. Bez aktywnych postaw głównych odbiorców regulacji nie jest możliwa poprawa jakości stanowionego prawa w Polsce. Autorzy wskazują również na potrzebę istotnych zmian instytucjonalno-proceduralnych. Obecny mechanizm tworzenia regulacji w Polsce petryfikuje negatywne zjawiska występujące w procesie legislacyjnym. Stan ten ma daleko idące konsekwencje dla rozwoju firm, zwłaszcza dla sektora MSP, ale także całej polskiej gospodarki.
doi:10.12775/cjfa.2014.018 fatcat:ripwisvtpnfv3cxvzqa53vz5oi