Simulated optical absorption enhancement in random silicon nanohole structure for solar cell application

Lei Hong, Rusli, Xincai Wang, Hongyu Zheng, Hao Wang, Hongyu Yu
2014 Journal of Applied Physics  
doi:10.1063/1.4901466 fatcat:vv6lltcysbg45dt23dwpixhiz4