The prevalence and significance of childhood trauma in alcohol-dependent patients
Rozpowszechnienie i znaczenie traumy dziecięcej w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu

Justyna Zaorska, Andrzej Jakubczyk
2019 Alcoholism and Drug Addiction  
Authors' contribution/Wkład pracy autorów: Study design/Koncepcja badania: J. Zaorska, A. Jakubczyk; Data collection/Zebranie danych: J. Zaorska; Data interpretation/Interpretacja danych: J. Zaorska; Acceptance of final manuscript version/Akceptacja ostatecznej wersji pracy: A. Jakubczyk; Literature Search/Przygotowanie literatury: J. Zaorska, A. Jakubczyk No ghostwriting and guest authorship declared./Nie występują zjawiska ghostwriting i guest authorship. Abstract Introduction: The long-term
more » ... ion: The long-term consequences of childhood traumatic events have been a subject of multiple studies. These studies revealed that people, who were maltreated in childhood, suffered frequently from mental disorders, including alcohol related problems. The aim of this review was to analyse the significance of childhood trauma (CT) in alcohol dependence. Medline database and Google were searched for this purpose. Literature review: Childhood maltreatment (physical or emotional abuse and neglect, sexual abuse) or other adverse life events such as household dysfunctions are important risk factors of using alcohol. It is a contributor to early drinking initiation, alcohol abuse and alcohol dependence in adulthood. Current research confirms that the course of alcohol dependence in individuals who experienced traumatic life Streszczenie Wprowadzenie: Doniesienia naukowe zgodnie potwierdzają, że doświadczenie w okresie dzieciństwa jakiejkolwiek formy przemocy jest czynnikiem ryzyka występowania zaburzeń psychicznych w wieku dorosłym, w tym problemów związanych z alkoholem. Poniższa praca ma na celu dokładną analizę znaczenia doświadczenia traumy w dzieciństwie (TD) u osób uzależnionych od alkoholu. Opracowanie przygotowano na podstawie anglojęzycznego piśmiennictwa z bazy Medline oraz polskich prac dostępnych za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Przegląd literatury: Doświadczenie traumy w dzieciństwie (przemocy fizycznej lub emocjonalnej, zaniedbania, wykorzystania seksualnego) lub innych niekorzystnych zdarzeń, np. dysfunkcyjnego środowiska domowego, jest istotnym czynnikiem ryzyka używania alkoholu. Doświadczenia te sprzyjają wczesnemu wiekowi inicjacji picia alkoholu, szkodliwemu używaniu i uzależnieniu od alkoholu 132
doi:10.5114/ain.2019.87628 fatcat:fldro4ahkbdpbfebmrrgsjw2l4