Unsaturated polyester resins according to European Union requirements
Nienasycone zywice poliestrowe w swietle wymagan Unii Europejskiej

EWA KICKO-WALCZAK, PIOTR JANKOWSKI
2004 Polimery  
Zgodnie z utrwalon¹ ju¿ od dawna tradycj¹ wydawania zeszytów tematycznych naszego czasopisma, przekazujemy obecnie P.T. Czytelnikom numer "Polimerów", w którym pierwszych 11 artyku³ów jest pooewiêconych nienasyconym ¿ywicom poliestrowym. Opiekê merytoryczn¹ nad przygotowaniem niniejszego zeszytu sprawowa³ profesor Piotr Penczek z Instytutu Chemii Przemys³owej im. prof. Ignacego Mooecickiego, za co zespó³ redakcyjny sk³ada Mu serdeczne podziêkowania. Nienasycone ¿ywice poliestrowe w oewietle
more » ... rowe w oewietle wymagañ Unii Europejskiej UNSATURATED POLYESTER RESINS ACCORDING TO EUROPEAN UNION REQUIREMENTS Summary -Recent achievements in the field of chemistry and technology of unsaturated polyester resins (UP) have been discussed and commented. The review bases on 141 literature references mainly from the period 1998-2004. The following problems were presented: nanostructural polyester composites, UP of limited flammability, analysis of the process of thermal degradation of UP of increased flame resistance, curing comonomers, UP of decreased styrene emission, waterborne polyester resins. Especially ecological aspects of the theme were discussed from the point of view of European Union requirements.
doi:10.14314/polimery.2004.747 fatcat:3vbfzxooinaediewkhr3ywpwlu