Creators of urban common goods
TWÓRCY MIEJSKICH DÓBR WSPÓLNYCH

Małgorzata Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
2017 STUDIA MIEJSKIE  
ABSTRAKT: Tworzenie dóbr wspólnych jest przedmiotem dzia³alnooeci wielu grup u¿ytkowników miasta. Ich wk³ad w budowan¹ w ten sposób atrakcyjnooeae miejsca jest ró¿ny i zale¿y w du¿ym stopniu od indywidualnych sk³onnooeci do wspó³pracy i integracji. Dobra wspólne s¹ bowiem jednym z g³ównych rezultatów istnienia wspólnot, s¹ przez nie wytwarzane. Bez inicjatyw spo³ecznych zrzeszaj¹cych osoby podzielaj¹ce te same wartooeci, normy czy to¿samooeae nie mo¿na stworzyae podstawowych wyró¿ników tego
more » ... wyró¿ników tego rodzaju dóbr. Celem artyku³u jest wskazanie ró¿nych grup uczestników procesów tworzenia miejskich dóbr wspólnych oraz opisanie powi¹zañ miêdzy nimi. Woeród wielu relacji, jakie mog¹ ³¹czyae u¿ytkowników miasta i sprzyjaae powstawaniu wspólnot, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zale¿nooeci ekonomiczne. Zainteresowanym zale¿y na maksymalizowaniu korzyoeci z lokalizacji dobra tworzonego na obszarze miasta. Woeród nich jako rodzaj korzyoeci aglomeracji wystêpuje sk³onnooeae do wspó³pracy wspólnotowej, która wzrasta, gdy motywowana jest szans¹ na uzyskanie szczególnego rodzaju dodatku, jakim s¹ korzyoeci kolektywne. W miastach mo¿na je pozyskaae znacznie ³atwiej ni¿ w innych miejscach. S£OWA KLUCZOWE: dobra wspólne, ekonomia dóbr wspólnych, u¿ytkownicy miasta ABSTRACT: Making of common goods is the subject of many groups of city users' activity. Their contribution to raising the attractiveness of places, which is co-created by them, depends on individual tendencies towards cooperation and integration. Common goods are one of the most important elements of communities' existence. They are produced by them, but can not be made without social initiatives which are incorporated in people concurring the same ideas, norms or local identity. The main objective of the paper is to point to different groups of participants who are involved in processes of creating urban common goods. It also describes many specific relations among them, fostering formation of urban communities. The special place in this sphere of dependencies is occupied by economic relationships. City users are interested in maximization of benefits which result from the localization of the goods in urban space. Among them, a tendency to community cooperation, as a type of economy of the agglomeration, increases being motivated by the chance to achieve the special addition, which are collective benefits. They are more likely to be gained in cities than in other places.
doi:10.25167/sm2017.028.03 fatcat:hxdrqjtekrfetglwh574rumhii