Aile Hekimlerinin Covıd-19 Pandemi Döneminde Kişisel Koruyucu Önlem Alma Davranışları

Hüseyin ÜÇER, Erhan KAYA, Ayşegül ERDOĞAN
2021 Sakarya Medical Journal  
Orcid : Hüseyin Üçer https://orcid.org/0000-0003-1216-7281 Erhan Kaya https://orcid.org/0000-0001-7458-3024 Ayşegül Erdoğan https://orcid.org/0000-0002-0548-5911 ( Sakarya Tıp Dergisi / Sakarya Med J 2021, 11(2):221-230 ) Öz Amaç Aralık 2019' da Çin'in Hubei eyaleti Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 hastalığı dünya genelinde pandemiye neden olmuştur. Birinci basamak sağlık sisteminde ilk temas noktası olan aile hekimleri bireysel ve toplumsal enfeksiyon kontrolünde önemli bir role sahiptir.
more » ... u çalışmanın amacı aile hekimlerinin pandemi döneminde kişisel koruyucu önlem alma davranışlarını incelemektir. Gereç ve Yöntem Çalışmaya iki yüz on sekiz hekim (76 kadın; 142 erkek) dahil edildi. Anketimizde hekimlerin kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve koruyucu önlemlere yönelik davranışları sorgulandı. Veri analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular Aile hekimlerinin %81'i kişisel koruyucu ekipmanların usulüne uygun takılması ve kendisine bulaş olmadan usulüne uygun çıkarılması konusunda kendisini yeterli hissettiğini belirtti. Kadın aile hekimlerinin erkeklere oranla daha fazla ellerini yıkadıkları tespit edildi (p<0.001). İşyerinde günde 5 adetten az eldiven kullandığını belirten aile hekimlerinin oranı %66 iken, günde 3'ten az maske kullandığını belirtenlerin oranı %70.4 idi. Sonuç Bulgularımız aile hekimlerinin kişisel koruyucu önlem uygulamalarında daha fazla eğitime ve yeterli kişisel koruyucu ekipman desteğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Aile hekimlerine sağlık kampanyalarıyla yeterli kişisel koruyucu ekipman desteği sunulması hekimi ve toplumu koruyucu niteliktedir. Anahtar Kelimeler Aile hekimi; pandemi; kişisel koruyucu önlem Abstract Objective The COVID-19 disease which emerged in Wuhan city of Hubei province of China in December 2019 has caused a pandemic worldwide. Family physicians who are the first point of contact in the primary health care system, have an important role in individual and social infection control. The aim of this study is to evaluate the behaviors of family physicians to take personal protective measures during the pandemic period. Materials and methods 208 physicians (76 females; 142 males) included in the study. Physicians' use of personal protective equipment and their behaviors towards protective measures were questioned in our study. SPSS 22.0 statistical package program was used for data analysis. Results 81% of family physicians stated that they felt sufficient to properly wear personal protective equipment and to take it off properly without contamination. It was found that female family physicians wash their hands more than male ones. (p<0.001) While the rate of family physicians who stated that they used less than 5 gloves a day was 66%, the rate of those who stated that they used less than 3 masks per day was 70.4% in their workplace. Conclusion Our findings show that family physicians needed more education and adequate personal protective equipment support in personal protective measure applications. Providing adequate personal protective equipment support via health campaigns to family physicians during the pandemic period is protective for physicians and the society. Sakarya Tıp Derg s 2021;11(2):221-230 ÜÇER ve Ark., Aile Hekimlerinin Pandemide Koruyucu Önlem Alma Davranışları Hastalarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi becerisine sahip, topluma karşı da mesleksel sorumluluğu olduğunu kabul eden aile hekimleri, birinci basamak sağlık sisteminde ilk temas noktasıdır. 14,15 Çalışmamızda pandemide önemli bir rol üstlenen aile hekimlerinin kişisel koruyucu önlem alma davranışlarını incelemeyi amaçladık.
doi:10.31832/smj.796744 fatcat:3smoolli2fcq3moxik2fi5vjum