Η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ελένη Α. Τσέου
2020
Ως σκοπός της διατριβής τίθεται η μελέτη των θεωρητικών προτάσεων σχετικά με την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) ως προς την αναπαραστατική και διερευνητική τους ικανότητα. Το βασικό ερώτημα της διατριβής είναι: «Ποια θεωρητική πρόταση σχετικά με την ΠΓΠ μπορεί να αναπαραστήσει τη γνώση των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) ώστε να τη διερευνήσει κατάλληλα;» Για να απαντηθεί το ερώτημα πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της έννοιας σε βιβλιογραφικό και εμπειρικό επίπεδο.
more » ... Η διερεύνηση της ΠΓΠ στο βιβλιογραφικό πεδίο είχε αρχικά ως στόχο τον προσδιορισμό της φύσης και των χαρακτηριστικών της. Για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση των άρθρων που πραγματεύονται θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την ΠΓΠ. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη ασυμφωνίας ως προς τη φύση και τα χαρακτηριστικά της έννοιας. Δημιουργήθηκε η υπόθεση ότι η ασυμφωνία σχετικά με την ΠΓΠ στο θεωρητικό επίπεδο μεταφέρεται και στο ερευνητικό πεδίο. Για τον έλεγχο της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση των ερευνών σχετικά με την ΠΓΠ-ΦΕ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ασυμφωνία ως προς τον τρόπο διερεύνησης της ΠΓΠ. Συμπεραίνεται ότι η διερεύνηση της ΠΓΠ πραγματοποιείται σε συνάρτηση με την εννοιολόγησή της. Η υπόθεση σύμφωνα με την οποία η ασυμφωνία που παρατηρείται σε θεωρητικό επίπεδο μεταφέρεται και στο ερευνητικό πεδίο φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Παράλληλα η βιβλιογραφική έρευνα οδήγησε στη σύνθεση ενός λειτουργικού μοντέλου της ΠΓΠ το οποίο βασίζεται θεωρητικά στον συνδυασμό του ριζοσπαστικού και κοινωνικοπολιτισμικού εποικοδομητισμού και δίνει έμφαση στην ενοποίηση ως διαδικασία σχηματισμού της ΠΓΠ. Επιπλέον η ΠΓΠ αντιμετωπίζεται με συνθετικό κι εξειδικευμένο τρόπο ως προς τα συστατικά της ενώ οι όψεις της (γνώση, αντιλήψεις, πρακτική) διαχωρίζονται ερευνητικά. Το λειτουργικό μοντέλο εφαρμόστηκε στο εμπειρικό πεδίο έτσι ώστε να διερευνηθεί η ικανότητά του να αναγνωρίζει και να εντοπίζει την ΠΓΠ των Νηπιαγωγών κατά τη διδασκαλία της τήξης/πήξης στο Νηπιαγωγεί [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.295180 fatcat:7fv5uqh2q5abpfm2wera6w5rtu