A global-shared and low-exchange parallel method of high resolution solar image reconstruction

Liu Pengxiang, Ji Kaifan, Deng Hui, Mei Ying, Liu Cuiyin, Wei Shoulin, Dai Wei, Wang Feng
2017 Chinese Science Bulletin (Chinese Version)  
doi:10.1360/n972017-00818 fatcat:m26jgtei7nf3tj2ukxm3ka3syu