Treatment Duration is Associated with Functioning and Prognosis in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Eyyup Sabri Ercan, Sezen Kose, Ayse Kutlu, Oznur Akyol, Sibel Durak, Cahide Aydin
2012 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology  
ÖZET: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların tedavi süresi işlevsellik ve prognoz ile ilişkilidir Giriş: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) ergenlik ve erişkinliğe dek sürdüğü ve DEHB tanılı çocukların %15-80 oranında erişkinlikte de DEHB tanısı almaya devam ettikleri bilinmektedir. Bununla birlikte, bu bulgular çoğunlukla Kuzey Amerika'da yapılan izlem çalışmalarının sonuçlarıdır. Batılı ülkeler dışındaki ülkelerdeki DEHB'li çocukların uzun dönem izlemi
more » ... n uzun dönem izlemi ve DEHB+ Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu (KOB) ve DEHB+ Davranım Bozukluğu (DB) olguları arasındaki prognostik farklılıklar ile ilgili çalışmalar faydalı olacaktır. Bu çalışmada, 2000 -2002 yılları arasında gerçekleştirilen 18 aylık izlem çalışmamızda yer alan 120 DEHB ve eşlik eden KOB veya DB tanılı olguyu ilk başlangıç çalışmamızdan 6 yıl sonra tekrar değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Başlangıç çalışmamızın örneklem grubu 2000-2002 yılları arasında 18 ay süre ile izlenmiş olan DEHB + KOB/DB olan çocuklardan oluşmaktadır. Altı yıl önce değerlendirmiş olduğumuz olgulardan ulaşabildiğimiz altmışının şu anki psikiyatrik durumları, akademik başarıları, madde kullanımları ve sosyal işlevsellikleri değerlendirilmiştir. Tedaviye devam süresi 15 ay ve altı, 15-45 ay arası ve 45 ay ve üstü olarak belirlenmiştir. Bulgular: Başlangıç çalışmamızda hem kombine tedavinin (ilaç tedavisi + ebeveyn eğitimi) hem de sadece ilaç tedavisinin DEHB, KOB ve DB belirtilerini azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Altı yıl sonra yapılan değerlendirmede DEHB ve eşlik eden KOB veya DB tanılı çocukların tedaviye devam süresinin akademik başarı, sınıf tekrarı, okuldan atılma/okuldan uzaklaştırılma, kaza geçirme veya alçı tedavisi uygulanması ve sigara kullanımı alanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç: DEHB ve eşlik eden KOB/DB semptomları işlevselliğin bir çok alanında bozulmaya neden olabilmektedir. DEHB olguları uygun sürede tedavi edildiğinde ise bu çocukların yaşamlarının bir çok alanında olumlu etkiler olduğu görülmektedir. Sonuç olarak tedaviye devam süresine göre oluşturulan gruplar arasında tedavi başarısı ve prognoz açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır.
doi:10.5455/bcp.20120412021635 fatcat:mbnjl52owva3jivanc27ye6e2i