TÜRKÇE'YE UYARLANMIŞ SPORDA YETKİNLİK ENVANTERİNİN GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Koray Kılıç, Mustafa Levent İnce
2018 Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi  
B u çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri'nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe'ye uyarlanmış formunu sporcunun kendisinin, antrenörünün ve takım/antrenman grubu arkadaşının görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini 5'li Likert ölçeği ile değerlendirdiği tek boyut ve üç maddeden
more » ... . Katılımcılar artistik cimnastik, atletizm, basketbol, boks, futbol, güreş, ritmik cimnastik, tenis, voleybol ve yüzme branşlarından 36 ayrı takım/antrenman grubu (36 antrenör) ve 12 -18 yaş aralığında 186 kadın ve 206 erkek toplam 392 yarışmacı sporcudur ( yaş = 14.01; Ss = 1.86). Envanterin güvenirliği için öncelikle her bir puanlayıcının derecelendirmelerinin (sporcu, antrenör ve takım arkadaşı) iç tutarlık güvenirliği (Cronbach alpha) hesaplanmıştır. Ayrıca, puanlayıcılar arası güvenirliği değerlendirmek amacıyla envanterin her bir maddesi için Sınıf içi Korelasyon Katsayısı (Intraclass Correlation Coefficient; ICC, Field, 2009) değerleri hesaplanmıştır. Çalışma bulguları Sporda Yetkinlik Envanteri'nin 12 yaş ve üzerindeki sporcular için sporda yetkinliği ölçmede güvenirlik açısından uygun bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. A B S T R A C T T he purpose of this study was to examine the reliability of Turkish adapted form of Sport Competence Inventory, developed by Vierimaa, Erickson, Côté, and Gilbert (2012) based on the views of athletes, coaches, and teammates. Sport Competence Inventory is composed of one dimension and three items, by which athlete, coach, and teammates separately evaluate athlete's sport competence on a five-point Likert scale. The participants were from 36 distinct teams/groups (36 coaches) of 392 competitive youth athletes between 12 -18 years of age (186 females and 206 males). The athletes were from artistic gymnastics, track and field, basketball, box, soccer, wrestling, rhythmic gymnastics, tennis, volleyball and swimming (Mage = 14.01; Sd = 1.86). To examine the reliability of the inventory, firstly, raters' (athlete, coach, and teammate) internal consistency values (Cronbach's Alpha) were calculated. In addition, inter-rater reliability was evaluated by calculating Intraclass Correlation Coefficient (ICC, Field, 2009) values for each item of the inventory. The findings indicated that Sport Competence Inventory is a reliable instrument in measuring youth sport athletes' sport competence from 12 years of age.
doi:10.17644/sbd.323266 fatcat:rtpf5m4d5vhr3ppnzy4rs3b7vq