پیش بینی کنندههای شکست درمان بعد از الکتروکوتری لاپاروسکوپیک تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات

زیبا ظهیری سروری, زهرا عطر کار روشن
2007 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: الکتروکوتری لاپاروسکوپیک تخمدانها روشی شناخته شده در درمان بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات است. با در نظر گرفتن خطرات بالقوه آن، انجام آن در زنانی که در معرض خطر بالای عدم تخمک گذاری پس از آن قرار دارند ممکن است قابل قبول نباشد. هدف از این مطالعه بررسی پیش بینی کننده های شکست درمان پس از الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن می باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سالهای 1385 -1383 در بیمارستان الزهرا (س) رشت
more » ... جام شده است. 93 بیمار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن که با دوز حداکثر 150 میلی گرم در روز به مدت 5 روز تخمک گذاری نکردند، تحت الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان قرار گرفتند. از93 بیمار، 6 نفر به علت داشتن مشکلات لولهای در لاپاراسکوپی انجام شده و 9 نفر به علت عدم ادامه پروتکل درمانی از مطالعه خارج شدند و جمعاً 78 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مطالعه شده قبل از لاپاروسکوپی شامل: سن، سن شروع قاعدگی، نوع نازایی، مدت نازایی، شاخص جرم بدن، حجم تخمدان نسبت LH به FSH، تستوسترون و DHEAS بودند. در اولین سیکل قاعدگی پس از الکتروکوتری، تخمدان بیماران تحت درمان با کلومیفن سیترات با حداکثر دوز 150 میلی گرم به مدت 5 روز قرار گرفت و از نظر تخمک گذاری و حاملگی ادامه دار بررسی شد. جهت بررسی پیش گوئی کننده های شکست در تخمک گذاری و حاملگی، داده ها در پرسشنامه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و مدل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و 0/05 ≥ p به عنوان سطح معنی دار تعیین شد. نتایج: از مجموع 78 زن درمان شده با الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدانها، 39 نفر (50%) با درمان با کلومیفن سیترات با دوز حداکثر 150 میلی گرم به مدت 5 روز، تخمک گذاری نکردند و تعداد 24 نفر (61/5 %) حامله شدند. میانگین سنی بیماران 25/9±4/4 و میانگین مدت نازایی آنها 5/2±2/9 بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه، فقط افزایش DHEAS به عنوان پیش بینی کننده شکست تخمک گذاری پس ازالکتروکوتری لاپاروسکوپیک مشخص گردید و در مورد حاملگی هیچ عاملی به عنوان پیش بینی کننده عدم حاملگی در این بیماران، تعیین نشد. نتیجه گیری: DHEAS از آندروژنهائی است که منحصراً از آدرنال ترشح می شود، با توجه به آسیب شناسی اثر کوتر در تخمدان، به نظر می رس [...]
doi:10.22038/ijogi.2007.5944 doaj:ce18101d451641588e11860a97b95ebf fatcat:ejrul7gzbnbp5blknazsk2zome