Heating Load Forecasting for Combined Heat and Power Plants via Strand-Based LSTM

Junyu Liu, Xiao Wang, Yan Zhao, Bin Dong, Kuan Lu, Ranran Wang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.2972303 fatcat:gwohhcebx5asfbh5pat6n4qaim