Polisemia konstrukcji słowotwórczych a problem kategoryzacji derywatów na przykładzie derywatów z formantem-acz

Agata Skupin, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
unpublished
Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest ukazanie związku między problemem defi nio-wania polisemii i homonimii słowotwórczej a kwestią kategoryzacji derywa-tów. Tradycyjne ujęcia i praktyka leksykografi czna skupiają się na formalnych relacjach między podstawą a konstrukcją słowotwórczą, mimo że w niektó-rych przypadkach wyrazy o tej samej formie i znaczeniu słowotwórczym mają bardzo różne znaczenia leksykalne. W słownikach opisywane są jak wyrazy wieloznaczne, lecz często należą do
more » ... to należą do różnych kategorii-nomina agentis i nomi-na instrumenti. Część z nich to tak zwane derywaty asocjacyjne. Artykuł przed-stawia możliwe podejścia do zasygnalizowanego problemu. P olysemy of derivational constructions and categorization of derivatives in Polish language: An analysis of derivatives with the nominal suffi x-acz Abstract The aim of this paper is to present the relationship between defi ning deriva-tional polysemy and homonymy and the issue of categories of derivatives. Traditional approaches and lexicographical practice concentrate on the formal relations between the base word and its derivatives, although, in some cases, words with the same form and structure have very disparate lexical meanings. Even though they are described as polysemous in dictionaries and lexicons, they frequently belong to diff erent categories, viz. nomina agentis or nomina instrumenti. Some of these lexemes are so-called 'associative derivatives'. This paper shows diff erent approaches to describing these relationships and suggests ways of unifying the overall methods of analysis.
fatcat:sldu2t7mvzhxpdhksfi4sr7ooa