L'activitat dels serveis lingüístics universitaris, entre la normalització lingüística i el multilingüisme

Marta Clota
unpublished
Abans que res voldria agrair als organitzadors que hagin inclòs els serveis lingüístics universitaris en aquest espai de reflexió i debat sobre el multilingüisme i l'espai euro-peu d'educació superior (EEES), i vull agrair-los també que hagin pensat en mi per a aquesta sessió. Parlarem del viatge que hem fet els serveis lingüístics de les universitats de parla catalana des de la normalització lingüística fins al multilingüisme. I per a això, cal que abans fem referència a la problematització
more » ... problematització del terme servei lingüístic universitari, una etiqueta que aplega realitats prou diferents entre universitats, segons les llengües objecte de treball (només el català, o el català i altres llengües) i els àmbits d'inter-venció (si es fa formació-certificació o no se'n fa, per exemple). Aquí entendrem per serveis lingüístics els ens que gestionen les necessitats de mediació lingüística a les uni-versitats, amb una certa voluntat d'intervenció en l'estatus i en el corpus. N'exclou-rem explícitament les escoles universitàries d'idiomes, que han seguit una trajectò-ria pròpia, tot i que en alguns casos, i cada cop més, ha acabat confluint amb la del servei lingüístic de la mateixa universitat. També parlarem dels serveis lingüístics de les universitats de parla catalana, però especialment dels de les universitats de Cata-lunya, perquè la nostra exposició té molt de pàgina viscuda i perquè les fronteres administratives dins els Països Catalans han generat dinàmiques prou diferents en cada territori que demanarien una intervenció més extensa que no la que podem fer avui. Joan MARTÍ I CASTELL i Josep M. MESTRES I SERRA [cur.] El multilingüisme a les universitats en l'Espai Europeu d'Educació Superior: (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2007)
fatcat:cuikgh74nrdf5arzq4k43bj6ka