Форум права: електронне наукове фахове видання. 2020. № 2

Харківський національний університет внутрішніх справ
2020 Zenodo  
«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року. Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права. Тематика: згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081
more » ... еціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право. Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, протокол № 3 від 03.06.2020 р. Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет 03.06.2020 р. Розглядаються концептуально-методологічні засади, теорія і практика права Періодичність видання: 5 разів на рік і 1 додатковий номер Suppl. ISSN 1995-6134 (Online) Має статус видання категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4). Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6) Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib), Bielefeld Academic Search Engine [...]
doi:10.5281/zenodo.4094710 fatcat:jp4eyugckbg5llqcnwekpjtsbm