ESTUDI GENERAL 25

J Nolla, J Casas, P Santamaria, I Oliart
unpublished
Situació El Collet de Sant Antoni és un espectacular elevació rocosa que es projecta de tramuntana a migdia abocant-se directament damunt del mar. S'enlaira de mane-ra abrupta uns 30 m sobre el pla de l'entorn definint per llevant, migdia i ponent, uns desnivells marcats. Només des del nord, l'accés és relativament cbmode. Antigament aquest morrot devia arribar fins al mar, creant dos espais, a un costat i l'altre (ponent i llevant) sense comunicació directa si no era passant pel mar, fent el
more » ... mb per tramuntana o enfilant-se, turó amunt, amb totes les dificultats, en aquest cas, que imposava l'orografia (fig. 1 i 2). Durant la darrera dkcada del segle XIX, en obrar-se la carretera nova de Sant Feliu de Guíxols a Palamós, la punta de l'eleva-ció rocosa va ser tallada i rebaixada per crear un camí directe, nou i adequat. Va ser en el decurs d'aquells treballs, que van modificar substancialment l'aspecte del lloc, que es va localitzar un conjunt extraordinari d'objectes de bronze, a tocar la platja, que cal interpretar com el dipbsit d'un tractant de metalls que adquiria material en desús per procedir a refondre'l. Els objectes més moderns fan raonable proposar una cronologia de vers el 700 i la situació, tan precisa , la possibilitat d'un transport marítim, en direcció, potser, cap a Empúries o Barcelona. No sembla que hi hagi d'haver cap relació directa amb la notable vil.la romana que havia existit damunt de l'esperó, a molt poca distancia física, certament, perb que sembla abandonada des del segle V o molt a inicis del VI, cent anys abans, com a mínim, de la cronologia proposada per la composició del dipbsit d'objectes de metall (Nolla, Santamaria i Sureda, 2002, 87-112, preferentment 87-90, amb la bibliografia anterior). D'aleshores en@, les obres posteriors i l'enorme creixement urbh de Sant Antoni no han fet altra cosa que emmascarar la llargada del morrot rocós que sembla que aca-baria a uns 150 m de l'actual línia de costa. Tanmateix, continua dominant, des de l'alqada, el territori immediat i no és difícil, ni de baix ni de dalt, reconstruir la posi
fatcat:gyxrbn4u2vhijhswynfbr6efka