Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru

Paulina Szyja
2017 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego  
Spośród trzech sektorów gospodarki: przemysłu, usług, rolnictwa, najważniejszą rolę odgrywają obecnie usługi. Ich rozwój powoduje szereg zmian nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. W rezultacie wpływa na kształtowanie ram rozwojowych poszczególnych państw. Zakres usług, które są eksportowane, oraz ich rodzaje zależą od wielu czynników mających uzasadnienie popytowe, podażowe, a nawet strukturalne. Wpływają one na kształtowanie bilansu wymiany handlowej, zyski przedsiębiorstw, wymianę
more » ... orstw, wymianę doświadczeń, rozwój współpracy, potencjał innowacyjny itd. Celem opracowania jest prezentacja roli usług w wymianie międzynarodowej ze wskazaniem ich zróżnicowania przedmiotowego oraz wpływu na zmiany w układach przestrzennych. Metoda badawcza bazuje na analizie danych statystycznych oraz studium przypadku Singapuru. Przedstawione rozważania pozwalają sądzić, że w przypadku niektórych państw rozwój eksportu usług może być podyktowany poszukiwaniem nowych przewag konkurencyjnych w sytuacji istnienia pewnych barier rozwojowych (np. terytorialnych lub środowiskowych) i prób ich przezwyciężenia.
doi:10.24917/20801653.311.8 fatcat:jo2vskpu6fe3rbpbjuraxxj2fe