Ergenlerde beslenme

Türkan Erkan
2011 Türk Pediatri Arşivi  
E Er rg ge en nl le er rd de e b be es sl le en nm me e A Ad do ol le es sc ce en nt t n nu ut tr ri it ti io on n T Tü ül la ay y E Er rk ka an n ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dal›, ‹stanbul, Türkiye D De er rl le em me e R Re ev vi ie ew w 4 49 9 Türk Pediatri Arflivi Dergisi, Galenos Yay›nevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. / Turkish Archives of Pediatrics, Published by Galenos Publishing Ö Öz ze et t Ergenlik dönemi, büyüme ve
more » ... geliflmenin en h›zl› oldu¤u, çocukluktan eriflkinli¤e geçifli kapsayan önemli bir dönemdir. Bu dönemdeki fiziksel de¤ifliklikler bedenin besin gereksinimlerini de de¤ifltirmektedir. Enerji, protein, vitamin ve mineral gereksinimi artt›¤› gibi, ifltah da artm›flt›r. Bu dönemde yeme al›flkanl›klar› ve besin seçimlerinde de de¤ifliklik olmaktad›r. Hayat boyu sürecek beslenme al›flkanl›klar› ergenlik döneminde yerleflir. Ergenlik döneminde yetersiz beslenme ya da kötü beslenme al›flkanl›klar› sonucunda ileriki y›llarda osteoporoz, fliflmanl›k, hiperlipidemi, cinsel geliflimde gecikme, kalp-damar hastal›klar› ve kanser önemli sorun olarak karfl›m›za ç›kar. Ergen beslenmesini de¤erlendirirken normal koflullarda günlük almas› gereken miktarlar›n bilinmesi gerekir. Dolay›s›yla günlük beslenme flekli ve içeri¤i öyküde mutlaka sorgulanmal›d›r. Her grup besini içeren sa¤l›kl› bir diyet ve düzenli yap›lan fizik egzersiz ergenlerin sa¤l›kl› büyüme ve geliflmesini sa¤layacakt›r. (Türk Ped Arfl 2011; 46 Özel Say›: 49-53) Anahtar sözcükler: Beslenme gereksinimleri, egzersiz, ergenlik, yeme al›flkanl›klar› S Su um mm ma ar ry y Adolescence is an important period, being the period of most rapid growth and development and covering the transition from childhood to adulthood. Physical changes change the body's nutritional needs in this period. Energy, protein, vitamins and minerals needs increase, as well as appetite. During this period there is a change in eating habits and nutritional selections. Lifelong eating habits settle during adolescence. Inadequate nutrition or poor eating habits in adolescence may cause major problems like osteoporosis, obesity, hyperlipidemia, delayed sexual development, cardiovascular disease and cancer in later years. When evaluating adolescent nutrition, required daily amounts under normal conditions should be known. Therefore, the shape and content of the daily diet should be questioned in the history. A healthy diet which contains each group of nutrients and a lifestyle with regular physical exercise will induce healthy growth and development of adolescents. (Turk Arch Ped 2011; 46 Suppl: 49-53)
doi:10.4274/tpa.46.34 fatcat:daybglff7rhaxh4jmcjkgmfetm