Fatal cases of human infection with avian influenza A (H7N9) virus in Shanghai, China in 2013

Yinzhong Shen, Hongzhou Lu, Tangkai Qi, Yong Gu, Ming Xiang, Shuihua Lu, Hongping Qu, Wenhong Zhang, Jian He, Huifang Cao, Jun Ye, Xucheng Fang (+2 others)
2015 BioScience Trends  
doi:10.5582/bst.2014.01113 pmid:25787912 fatcat:heesxwh2grcmlc6w2frmvzfuki