Οι προϋποθετικοί άξονες προσέγγισης της Σοφίας στο ηρακλείτειο έργο

Εμμανουήλ Πλατιάς
2022 Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας  
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάδειξη των προαπαιτούμενων σταδίων προσέγγισης της Σοφίας, καθώς και η αποσαφήνιση και οριοθέτηση των προεκτάσεων που λαμβάνει η εν λόγω έννοια στο ηρακλείτειο έργο. Αρχικά, αναφέρεται εν συντομία η συνεισφορά του Ηράκλειτου στην πρώιμη φιλοσοφική σκέψη του καιρού του. Ακολούθως, σκιαγραφούνται οι προϋποθετικοί και παραπληρωματικοί μεταξύ τους άξονες για την προσπέλαση της Σοφίας. Ερευνάται, δηλαδή, σε ποιον βαθμό οι αισθήσεις, η ψυχή και ο νόος δύνανται να
more » ... σουν στη γνώση της ουσίας του κόσμου. Τέλος, διαπιστώνεται πως η πορεία προς τη Σοφία είναι πορεία προς το Λόγο, καθότι οι δύο έννοιες ταυτίζονται.
doi:10.12681/ethiki.30745 fatcat:lpbe7cc2bvfznixqhou52puaku