Τεχνικές μοντελοποίησης ελαστικότητας κόμβων διάταξης έδρασης υπεράκτιας ανεμογεννήτριας και επίδρασή τους στα τοπικά φαινόμενα δονήσεων και στα φορτία κοπώσεως:

Σοφία Στέφανου Γεωργιάδου
2014
Η θαλάσσια αιολική ενέργεια αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω του υψηλού αιολικού δυναμικού στις θαλάσσιες περιοχές μεγάλου βάθους νερού. Η εγκατάσταση ΥΑ εδραζόμενης σε χωροδικτύωμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιορισμών και των προβλημάτων που σχετίζονται με την χρήση διάταξης έδρασης τύπου βαρύτητας ή τύπου μεμονωμένου πασσάλου. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η λειτουργία ΥΑ με διάταξη έδρασης τύπου χωροδικτυώματος χαρακτηρίζονται από έντονη
more » ... ητα. Επομένως, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση κατάλληλων, νέων τεχνικών αριθμητικής μοντελοποίησης για τις εν λόγω θαλάσσιες κατασκευές θεωρείται απαραίτητη.Η αριθμητική μοντελοποίηση των ΥΑ ανεξαρτήτως τύπου διάταξης έδρασης πραγματοποιείται μέσω ανάπτυξης ή και υιοθέτησης «σύνθετων» ολοκληρωμένων αριθμητικών μοντέλων. Tα περισσότερα από τα προαναφερθέντα αριθμητικά μοντέλα εμφανίζουν κάποιους σημαντικούς περιορισμούς σχετικά με την μοντελοποίηση διάταξης έδρασης τύπου χωροδικτυώματος.Πιο συγκεκριμένα, στις περισσότερες από τις μέχρι σήμερα έρευνες που σχετίζονται με την δυναμική ανάλυση και την απόκριση ΥΑ με διάταξη έδρασης τύπου χωροδικτυώματος, έχουν χρησιμοποιηθεί απλοποιημένες τεχνικές μοντελοποίησης, όσον αφορά στη διάταξη έδρασης. Μία από αυτές είναι η χρήση στοιχείων δοκού (beamelements). Η χρήση στοιχείων δοκού, έχει ως αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματικήπροσομοίωση της τοπικής συμπεριφοράς και ελαστικότητας των κόμβων του χωροδικτυώματος. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη μη συμπερίληψη τοπικών (στους κόμβους) φαινομένων δονήσεων (localvibrationphenomena) στη δυναμική συμπεριφορά της ΥΑ και στον υπολογισμό της απόκρισης της.Κατ' επέκταση είναι πιθανή η υποεκτίμηση των παραμορφώσεων στους κόμβους, καθώς και η υπερεκτίμηση των ροπών κάμψης κοντά στους κόμβους. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ελαστικότητα των κόμβων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα υπερ-στοιχεία (superelements) για την μοντελοποίηση των κόμβων της διάταξης έδρασης. Η χρήση των υπερ-στοιχείων οδηγεί σε πιο λεπτομερή και ακριβή μοντελοποίηση των κόμβων, γεγονό [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.135994 fatcat:xjpyebxjbnhdpenz6yu2hwjedu