Αποτελεσματικότητα και κερδοφορία στο τραπεζικό σύστημα [article]

Ιωάννης Κοκκόσης, Ιωάννα Κοκορέ, University Of Piraeus
2020
Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση της κερδοφορίας των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Tράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς. Στην αρχή παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μία σύντομη ανάλυση του ισολογισμού της τράπεζας. Η σωστή κατανόηση και ερμηνεία του ισολογισμού των τραπεζών είναι πολύ σημαντική διότι σε αυτά τα δημοσιευμένα στοιχεία απεικονίζονται οι κινήσεις που έχουν διεξαχθεί καθώς και το τελικό αποτέλεσμα (κέρδος/ ζημία). Εν
more » ... / ζημία). Εν συνεχεία αναλύονται τα αποτελέσματα των ισολογισμών για τις παραπάνω τράπεζες. Απεικονίζεται διαγραμματικά η κερδοφορία των τραπεζών και γίνεται επεξήγηση αυτών των αποτελεσμάτων ανάλογα με τις κινήσεις-επενδύσεις που έχουν αναλάβει. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι τράπεζες λόγω της λειτουργίας τους. Η δραστηριότητα των τραπεζών ενέχει κάποιους κινδύνους και είναι σημαντικό να κατανοηθεί η φύση των κινδύνων αυτών προκειμένου να περιοριστούν (δεν είναι δυνατόν να μηδενιστούν οι κίνδυνοι. Κατόπιν περιγράφεται η λειτουργία της Βασιλείας ΙΙΙ, αφού πρώτα δίνεται μία σύντομη περιγραφή της Βασιλείας Ι και ΙΙ, και πως επηρεάζει την λειτουργία των τραπεζών. Τα μέτρα που προτείνουν συνεπάγονται κάποια κόστη για τα τραπεζικά ιδρύματα. Στόχος της διπλωματικής είναι να αξιολογηθεί αν αυτό είναι απαραίτητο για τις τράπεζες. Στη συνέχεια περιγράφονται κάποια σύντομα στοιχεία που συνθέτουν το μακροοικονομικό περιβάλλον των τραπεζών. Τέλος παρουσιάζεται το οικονομετρικό μοντέλο για να εξετάσει την σχέση των μεταβλητών που σχετίζονται με το τελικό αποτέλεσμα.
doi:10.26267/unipi_dione/303 fatcat:mw34r72nojc4ng6xnrexjj553m