The Probable Effect of Ketamine on Ceasing from the Mechanical Ventilation

Mehmet Davutoğlu, Zehra Kılıç, Tahir Dalkıran, Yasemin Çoban, Nihal Karabel, Ahmet Çetinkaya
2016 Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine  
Non-ketotik hiperglisinemi (NKH) otozomal resesif geçiş gösteren serumda ve özellikle beyin omurilik sıvısında glisinin aşırı birikimi ile karakterize nadir görülen, yaşamı tehdit eden doğuştan bir metabolik hastalıktır. Üç aylık kız çocuğu emmeme, solunum yetmezliği ve sık tekrarlayan nöbet geçirme yakınmalarıyla yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Fizik muayenesinde genel durumu kötü, hipotonik, letarjik, solunumu oldukça yüzeyseldi. Laboratuvar incelemelerinde kan sayımı, periferik yayma,
more » ... periferik yayma, karaciğer ve böbrek işlev testleri, serum elektrolitleri, kan gazı, C-reaktif protein, prokalsitonin, amonyak, laktat değerleri normal sınırlardaydı. Kan ve beyin omurilik sıvısı kültürlerinde üreme olmadı. Tandem mass ve idrar organik asit incelemesi normaldi. Elektroensefalografide burst süpresyon paterni (modifiye hipsaritmi) görünümü izlendi. Beyin omurilik sıvısında glisin düzeyi 10 kattan fazla artmış, beyin omurilik sıvısında glisin düzeyinin plazma glisine oranı 0,15 idi. Bu bulgularla non-ketotik hiperglisinemi tanısı konularak dekstrometorfan ve sodyum benzoat tedavisi başlandı. Apneik nöbetleri kontrol altına alınamayan solunum yetmezliği gelişen hasta mekanik ventilatör desteğine alındı. Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon + basınç desteği moduyla takip edilen hastanın tedavisine ketamin (2 mg/ kg, iv) eklendi. Mekanik ventilasyon ihtiyacı yedinci günde ortadan kalktı. NKH tanısı konulan ve solunum desteğine ihtiyaç gösteren hastalarda ketamin tedavisi mekanik ventilatörden erken dönemde ayırmada yardımcı olabilir. Anahtar Kelimeler: Non-ketotik hiperglisinemi, solunum yetmezliği, ketamin Non-ketotic hyperglycinemia (NCH) is a life-threatening autosomal recessive hereditary metabolic disease characterized by accumulation of a large amount of glycine in serum and cerebrospinal fluids. A 3-month-old girl was referred to our intensive care unit due to poor feeding, respiratory failure and refractory seizures. Physical examination revealed poor general condition, hypotony, lethargia and quite shallow breathing. Her complete blood count, peripheral blood smear, liver and kidney function tests, serum electrolytes, blood gases, C-reactive protein, procalcitonin, ammonia and lactate levels were within the normal ranges. Her tandem mass and urine organic acid analyses were also normal. Blood and cerebrospinal fluid cultures were sterile. A suppression-burst pattern (modified hypsarrhythmia) was detected in electroencephalographic evaluation. The cerebrospinal fluid glycine level was elevated more than 10 folds and the cerebrospinal fluid glycine/plasma glycine ratio was 0.15. According to these laboratory findings, she was diagnosed with NCH and dextromethorphan and sodium benzoate therapies were initiated. Ventilatory support was provided due to respiratory failure. She was followed by the Synchronized intermittent mandatory ventilation + pressure support mode, and ketamine (2 mg/kg, iv) therapy was initiated. At the 7 th day of this therapy, there was no need for mechanical ventilation anymore. This case gives us an idea about the efficiency of ketamine in ceasing NCH patients from mechanical ventilation at early stages of disease.
doi:10.4274/cayd.29392 fatcat:eqgpxq4ykzanzcioa6ykyzpxzm