Tiếp cận chương trình cho vay mua nhà ở xã hội: Nghiên cứu thực nghiệm ở Cần Thơ

Phan Đình Khôi, Nguyễn Trung Đông, Trương Thị Thúy Hằng
2019 Can Tho University Journal of Science  
Access to loan program for social houses attracts people's attention but not many studies focused on this subject. This paper aims to analyze factors affecting accessibility to the loan program for social houses in Can Tho city. The results from Heckman 2-step model showed that marriage, academic level, income, number of dependents, and unofficial loans significantly influence low income borrowers' accessibility to bank loans for social houses in Can Tho city. Meanwhile, factors affecting the
more » ... ount of loans for social houses for low-income people include age, gender, marriage, income, equity gearing and construction area. The results also showed that access to bank loans for social houses by low-income people positively associates with the loan amount. Based on the results, some recommendations to promote low income borrowers accessibility to bank loans for social houses in Can Tho City include mobilizing capital from domestic and foreign sources to supply long-term loans for the low income borrowers, and reforming administrative procedures related to bank loans for investment in construction and purchase of social houses. TÓM TẮT Tiếp cận chương trình cho vay mua nhà ở xã hội được người dân đặc biệt quan tâm nhưng có ít nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Bài viết này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và lượng vốn vay từ chương trình cho vay mua nhà ở xã hội ở thành phố Cần Thơ. Kết quả ước lượng từ mô hình Heckman cho thấy các yếu tố như: hôn nhân, trình độ học vấn, thu nhập, số người phụ thuộc, vay không chính thức có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng để mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp. Các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền vay mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp bao gồm: tuổi, giới tính, hôn nhân, thu nhập, tỷ lệ vốn tự có, diện tích xây dựng. Kết quả còn cho thấy khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng để mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp có tương quan thuận với số tiền vay. Do vậy, các giải pháp huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho người thu nhập thấp vay vốn với thời gian dài, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng và mua nhà ở xã hội cần thực hiện để hiện thực hóa chương trình cho vay mua nhà ở xã hội tại thành phố Cần Thơ.
doi:10.22144/ctu.jvn.2019.147 fatcat:iotukfpxezc7zc6uv7zyqn772a