Combined Fungal and Mild Acid Pretreatment of Glycyrrhiza uralensis Residue for Enhancing Enzymatic Hydrolysis and Oil Production

Xiaohua Gui, Guilin Wang, Mengjie Hu, Yunjun Yan
2013 BioResources  
doi:10.15376/biores.8.4.5485-5499 fatcat:dusspsuie5eaje275g4umr4dzy