بررسی آگاهی و عملکرد زنان 60-45 ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل مرتبط با سلامتی در دوران یائسگی سال 1391

راهب قربانی, سمیرا بهرامی تبار, اکرم شهبازی, آزاده علیزاده
2013 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان، دوران یائسگی است. در صورتی که زنان، شناخت کافی نسبت به علائم دوران یائسگی داشته باشند، عوارض ناشی از این دوران را بهتر تحمل کرده و با درمان مناسب، از بروز عوارض جدی و غیر قابل برگشت جلوگیری خواهند کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و عملکرد زنان 60-45 ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل سلامتی دوران یائسگی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی 784 زن 60-45 ساله سمنانی انجام شد. افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار
more » ... خاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که در آن سؤالاتی در رابطه با مشخصات فردی، میزان آگاهی و رفتارهای بهداشتی زنان مورد مطالعه در نظر گرفته شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه 5/4±2/51 سال بود. 81 نفر (3/10%) از زنان آگاهی خوب، 548 نفر (9/69%) آگاهی متوسط و 155 نفر (8/19%) آگاهی ضعیف داشتند. بین سطح آگاهی در خصوص یائسگی با سطح تحصیلات افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0p). عملکرد 467 نفر (6/59%) از زنان پاسخ دهنده در خصوص مسائل مربوط به دوران یائسگی، ضعیف و تنها عملکرد 18 نفر (3/2%) قابل قبول بود. بین عملکرد در خصوص یائسگی با سطح تحصیل، محل سکونت، شغل، وضعیت تأهل و یائسه بودن افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0
doi:10.22038/ijogi.2013.1948 doaj:63ed2688d60642e588a37304a691e0a6 fatcat:dasatfveojd65n3uot3rdlache