Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης επί οικογενειακών σχέσεων κατά το άρθρο 735 Κ.Πολ.Δ

Αννα Κάμο Οβσεπιάν
2016
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η επισκόπηση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης στις οικογενειακές σχέσεις δυνάμει του άρθρου 735 Κ.Πολ.Δ. Σε ένα πρώτο στάδιο εξετάστηκε η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης στις σχέσεις συζύγων και ειδικότερα η διαδικασία της ρύθμισης της οικογενειακής στέγης, της μετοίκησης, της παραχώρησης των κινητών πραγμάτων και η ιδιάζουσα περίπτωση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα. Στο δεύτερο τμήμα της παρούσας έγινε
more » ... στην προσωρινή ρύθμιση κατάστασης στις σχέσεις γονέων και τέκνων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης της γονικής μέριμνας, της επιμέλειας και της επικοινωνίας με το τέκνο. Επίσης, έγινε σύντομη μνεία στη ρύθμιση κατάστασης στις περιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας, στο σύμφωνο συμβίωσης και στις διασυνοριακές σχέσεις. Τέλος, στα παραπάνω δόθηκε έμφαση στη δικονομική διαδικασία που ακολουθείται με την παράλληλη παραπομπή στη νομολογία και στις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4356/2015 στην Πολιτική Δικονομία.
doi:10.26262/heal.auth.ir.282568 fatcat:5oxanqp7cvhzhenzkatnnrm3ci