Statistical Thermodynamics of Lattice Gas Models of Multisite Adsorption [chapter]

Vasiliy Fefelov, Vitaly Gorbunov, Alexander Myshlyavtsev, Marta Myshlyavtsev
2012 Thermodynamics - Fundamentals and Its Application in Science  
doi:10.5772/51802 fatcat:vnlqwedv75filkv5vdaos3l3my