Акцентуација руског и српског језика у контрасту [chapter]

Јелена Гинић
2018 Трагом славистичких истраживања професора Богољуба Станковића  
Дати рад представља покушај контрастирања руског и српског акцентуацијског система (с акцентом на акцентуацијском систему руског језика у поређењу са српским). У раду се разматрају, поред акцента као прозодијског (супрасегментног) средства, и прозодијске (супрасегментне) јединице руског и српског језика у контрасту: акцентовани и редуковани вокалски гласови. Кључне речи: акценат, вокалски глас, квантитативно-квалитативни акценат, музички акценат, једнородност, неједнородност, редукција, место
more » ... цента Jelena Ginic CONTRASTIVE ANALYSIS OF ACCENTUATION IN RUSSIAN AND SERBIAN This paper represents an attempt to contrast the Russian and Serbian accentuation systems (with emphasis on the accentuation system of the Russian language in comparison with Serbian). In thе paper are being considered suprasegmentary units of the Russian and Serbian languages in contrast: accentuated and reduced vowels.
doi:10.18485/bogoljub_stankovic.2018.ch3 fatcat:ezpbb7lm4vhffkt76lhvgrcqzm