Approach to creating modern logistics officers

Marko Andrejic, Marijan Milenkov, Sladjan Misic
2016 Vojno delo  
Slađan Mišić Vojska srbije, Centralna logistička baza fektivan i efikasan sistem odbrane podrazumeva savremeno organizovan, moderno opremljen i pravilno projektovan sistem logistike koji pruža adekvatnu logističku podršku. Razvoj sistema je uslov opstanka, a podrazumeva i prilagođavanje promenama okruženja i unapređenje svog položaja u okruženju. Srž razvoja jesu inovacije, a one su, u oblasti stvaranja i razvoja kadra, ključne za razvoj. Kadar je jedini svesni resurs odbrane i nosilac razvoja.
more » ... i nosilac razvoja. Stvaranje i razvoj kadra, a posebno logističkog, mora biti harmonizovano sa dugoročnim konceptom razvoja sistema odbrane, razvojem visokog obrazovanja na nacionalnom nivou, potrebama prakse, zahtevima vremena, savremenim trendovima u obrazovanju i obrazovnim tehnikama i tehnologijama. Program za školovanje logističkog kadra treba da predstavlja skladan spoj metodičkih trendova u visokom obrazovanju, informacionih tehnologija i savremenih nastavnih sadržaja. Kod projektovanja profila logističkog kadra treba uvažiti zahteve širokog opsega radnih mesta, zahteve nosioca razvoja logističkog kadra, obrazovnih i naučnih ustanova, korisnike usluga i proizvoda logistike i druge važne steikholdere. Pri školovanju oficira logistike taj kadar treba posmatrati orijentišući se na njegov životni ciklus, tok kretanja u prostoru i vremenu i uslugu obrazovanja i vaspitanja kojom se on stvara. Naime, kroz proces obrazovanja i vaspitanja dostižu se određene sposobnosti, formiraju stavovi, stiču određena znanja, veštine i navike i jačaju sve tri komponente vojne profesije: fizička, intelektualna i moralna. Praksa nalaže da se određene paradigme vezane za proces stvaranja i razvoja logističkog kadra moraju kritički analizirati i postepeno napuštati. Uvod dbrana zemlje zahteva postojanje efikasnog i efektivnog sistema odbrane u kojem svaki subjekat odbrane daje svoj doprinos opštem cilju. Odbrana je važna državna funkcija u čijoj operacionalizaciji učestvuju brojni subjekti, a Vojska Srbije je jedan od najbrojnijih i najvažnijih. E O
doi:10.5937/vojdelo1607315a fatcat:txrm2zyocjd4vbtzx5ikmq2ivy