OBSAH ŽIVIN V BIOMASE BŘÍZY BĚLOKORÉ NA CHUDÝCH OGLEJENÝCH STANOVIŠTÍCH OBSAH ŽIVIN V BIOMASE BŘÍZY BĚLOKORÉ NA CHUDÝCH OGLEJENÝCH STANOVIŠTÍCH NUTRIENT CONTENT IN SILVER BIRCH BIOMASS ON NUTRIENT-POOR, GLEYIC SITES

Jiří Novák, David Dušek, Dušan Kacálek, Marian Slodičák
1996 Jagodziński ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU   unpublished
ÚVOD Bříza bělokorá (Betula pendula Roth) je běžnou domácí dřevinou na-šich lesů. V lesnické praxi je na ni stále tradičně nahlíženo spíše jako na dřevinu plevelnou, v lepším případě trpěnou. V příloze č. 4 vyhláš-ky 83/1996 Sb. je bříza uvedena jako meliorační a zpevňující dřevina pouze pro přirozená borová stanoviště, exponovaná kyselá stanovi-ště a vodou ovlivněná stanoviště nižších poloh. Bříza bělokorá patří mezi pionýrské dřeviny formující tzv. les přípravný po katastrofických rozpadech
more » ... fických rozpadech porostů dřevin v rámci "velkého" vývojového cyklu (Mí-chal et al. 1992). K jejímu širšímu použití v druhé polovině minulého století vedla až potřeba obnovy lesa v imisemi zasažených oblastech, kde vznikly tzv. porosty náhradních dřevin (Slodičák et al. 2008, 2009; Tesař et al. 2011). S trendem stále vyššího využívání obnovitelných zdrojů roste tlak na intenzivní využívání biomasy lesních dřevin. Produkční schopností břízy se v zahraničí zabývala celá řada studií (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ABSTRACT Silver birch is a common tree species in Czech forests. It is, however, still considered by some forestry practitioners a weed species though it has been listed as soil-improving and stabilizing component of forest stands since 1996. Silver birch grows naturally on many forested sites from lowlands to foothills. This study focused on biomass production of 22-year-old birch forest stand on nutrient-poor, gleyic sites. Six experimental plots were established to investigate stand characteristics such as number of trees, DBH, basal area, standing volume and weight of below-ground and above-ground biomass. Both above-and below-ground biomass were divided into particular components, such as leaves, branches, bark of stem, wood of stem, bark of stump, wood of stump, fine roots (up to 1cm), medium roots (up to 5 cm) and coarse roots (up to 10 cm). The components were dried and analyzed to investigate biomass nutrient concentrations and pools. The 62% of the total biomass was over-bark stem (95-139 t.ha-1), 19% were stumps with roots (27-45 t.ha-1), and 19% were branches with leaves (29-45 t.ha-1). The most nutrient-rich components were leaves and branches, the least one was wood of stem. The greatest nutrient pool were branches, the least one were leaves. Below-ground nutrient pool assessed using allometric equations was 15-17% of the total biomass nutrient pool. As for the management implications, full-tree removal should be avoided in the birch stands on nutrient-poor gleyic sites over the rotation.
fatcat:getvkbkrf5hrzd6lawpbg3a3um