Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek Hizmetlere Yönelik İhtiyaçları

Funda Barutçu Yıldırım
2017 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin üniversitede sunulabilecek hizmetlere yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Bu çalışmada ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenen etkinliklerinin sunumuna, saatine ve duyurulma şekline yönelik tercihleri de araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Ankara'daki bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 16800 lisans öğrencisi arasından, tabakalı
more » ... kisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 5000 lisans öğrencisine 'Öğrenci İhtiyaçları Anketi' çevrim içi olarak uygulanmıştır. Anketi, 1276 öğrenci eksiksiz olarak yanıtlamıştır. Elde edilen verilere, betimsel istatistik analizi ve çok yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular, öğrencilerin en çok mesleki konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Mesleki, duygusal ve üniversite yaşamıyla ilgili ihtiyaçların cinsiyete göre; akademik, üniversite yaşamı ve çalışma becerileriyle ilgili ihtiyaçların da sınıf düzeyine göre farklılık göstermesi elde edilen diğer bulgulardır. Sonuçlar ayrıca, öğrencilerin etkinliklerinin öncelikli olarak akademik dönemin başında, zaman aralığı olarak 15:30-17:00 saatleri arasında ve gösterim formatında olmasını tercih etiklerini göstermiştir. Etkinliklerin e-postayla duyurulması ise, öğrencilerin en çok tercih ettikleri duyuru şekli olmuştur. Abstract The purpose of this study is to determine undergraduate students' needs regarding services at university and to examine to what extend student needs change with respect to gender and class level. In addition, the study obtained students' opinions regarding time, format and announcement of the activities that fulfill their needs. Out of 16800 undergraduate students, 5000 students receiving education in different departments at a state university in Ankara were chosen by stratified random sampling and applied "Student Needs Assessment Survey" online. The total of 1276 students completed the survey with no missing data. The gathered data were analyzed via descriptive statistics and Multivariate Analysis of Variance. The results showed that students need professional support most. The needs related to professional, emotional and university life change depending upon sex while the academic, university life and work skills needs change depending upon class level. The results also show that students prefer having activities primarily at the beginning of the academic year, between the hours of 15:30-17:00 and in the format of presentation. The announcement of events by e-mail was the most popular announcement for students.
doi:10.9779/puje763 fatcat:ij2pribfqvhohb4hwu626btvhu