Diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimleri: Nitel bir çalışma

Zehra GÖK METİN, İsmail Emre Arslan
2017 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Amaç: Bu çalışmanın amacı, diyabetli hastaların periferal nöropatik ağrı ile baş etme biçimlerini derinlemesine incelemektir. Yöntem: Bu tanımlayıcı nitel araştırmada, periferal nöropatik ağrılı 20 diyabet hastası ile yarı-yapılandırılmış görüşme rehberi kullanılarak yüz-yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir üniversite hastanesinin endokrin bölümü polikliniğinde yürütülmüştür. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve transkript edilmiştir. Araştırma verileri, betimsel
more » ... z tekniği ile ortaya çıkan tema ve alt temalar ile yorumlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 51.8 yıl olup, çoğunluğunu (%66.6) kadınlar oluşturmuştur. Hastaların büyük kısmı (% 90) Tip II diyabet tanısına sahipti. Nitel veri analizi ile ortaya çıkan temalar (1) hastalığa özgü kontrolleri gerçekleştirme; (2) sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sürdürme; (3) ağrının verdiği sınırlılıklar doğrultusunda günlük rutinleri tamamlamaya çalışma; (4) ağrıyı arttırabilecek durumlardan kaçınma (hızlı hareket etmeme, merdiven çıkmama, sigarayı bırakma, vb.); (5) ağrıya odaklanmama, dikkati farklı aktivitelere verme; (6) ağrının azalmasına katkıda bulunan aktiviteleri deneme (rahat ayakkabı seçme, ayakları uzatma, ayakları birbirine sürme, ayakları yıkama, masaj yapma, bitkisel ürün/yağ kullanma) şeklinde sıralanmıştır. Sonuç: Araştırma, endokrin polikliniğinde düzenli şekilde takip edilen diyabetli hastaların nöropatik ağrı ile baş etmede öncelikle tıbbi uygulamalara başvurduklarını ortaya çıkarmıştır. Bilişsel olarak ağrıyı uzaklaştırma, masaj, ovma gibi geleneksel uygulamalar, reçete edilmemekle birlikte bazı bitkisel ürünlerin kullanımı diğer baş etme biçimleridir. Bunlara rağmen, hastalar nöropatik ağrı ile yaşamanın zorlayıcı olduğunu bildirmiştir. Sağlık profesyonellerinin, ağrı yönetiminde etkinliği kanıtlanan uygulamalar konusunda bu hassas gruba danışmanlık vermesi gerekmektedir.
doi:10.26559/mersinsbd.315370 fatcat:fz7yyqbpxvh5lgqe7zhvh7omjy