Biosensor Arrays for Environmental Monitoring [chapter]

Wei Song, Si Wei, Hong-Xia Yu, Maika Vuki, Danke Xu
2011 Environmental Monitoring  
doi:10.5772/26494 fatcat:sxcmc4higjf3hgiycpqpcr2i2u