Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Jakub Kosek

Uniwersytet Pedagogiczny, Im Komisji, Edukacji Narodowej, Krakowie
unpublished
Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczości Johna Ozzy'ego Osbourne'a) Wprowadzenie Teledysk jako specyficzny rodzaj formy filmowej ilustrującej konkretny utwór mu-zyczny danego twórcy tworzony przede wszystkim w celach (auto)promocyjnych, od kilku już dekad zajmuje w kulturze rockowej znaczące miejsce. Za pierwszy wi-deoklip przeważnie uznaje się obraz do kompozycji Bohemian Rhapsody brytyjskiej grupy Queen z 1975 roku. Jednym z przełomowych w kontekście
more » ... u tego typu tekstów audiowizualnych był natomiast klip Thriller Michaela Jacksona z 1984 roku. Warto pamiętać jednak o kinowych i telewizyjnych korzeniach zjawiska, szczegól-nie krótkich zapisach występów Big Boppera, promocyjnych miniaturach filmowych The Beatles z lat 60. XX wieku czy klipach emitowanych w australijskim programie telewizyjnym Countdown. W tym miejscu nie będzie omawiany historyczny rozwój wspomnianego medium, podjęte w artykule zagadnienia dotyczyć będą wideokli-pów współtworzonych przez angielskiego twórcę, wokalistę, jednego z prekurso-rów zjawiska kulturowego, jakim jest heavy metal-Johna Ozzy'ego Osbourne'a. Teledyski, w których realizacji brał udział muzyk, zarówno w okresie karie-ry solowej, jak i w czasie pełnienia funkcji frontmana w słynnej brytyjskiej grupie Black Sabbath, stanowią dziś swoisty kanon rockowych wideoklipów. Wiele z wyko-rzystywanych przez artystę motywów, symboli i konwencji stosowanych jest przez kolejne pokolenia twórców reprezentujących szczególnie takie gatunki muzyki po-pularnej, jak: hard rock, heavy-, thrash-, speed-, glam-, black-, czy nu metal. Na zja-wisko wideoklipu warto zwrócić uwagę, m.in. w perspektywie konstruowania przez muzyków transmedialnych opowieści, wielopoziomowej autokreacji wizerunku, działań mitologizacyjnych, a także w kontekście tworzenia rockowych "struktur do-świadczania i odczuwania" (Burszta 2016: 35-40). Wideoklipy Osbourne'a-konteksty gatunkowe i (trans)medialne W przypadku analizy wideoklipów konkretnej grupy muzycznej lub solowego artysty należy mieć na uwadze reprezentowany przez twórców gatunek. Angielski badacz Simon Frith w pracy Sceniczne Rytuały, zwraca uwagę na rolę etykiet w muzyce popularnej oraz obecność kategorii gatunkowych w organizacji kultury
fatcat:omhwu3kjwjcldf5vlzqywblzxm