Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Sayı 34-Aralık 2012 ÜRETİM-PAZARLAMA KOORDİNASYONUNUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: DÜZCE'DE BULUNAN KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA THE IMPACT OF PRODUCTION-MARKETING COORDINATION ON BUSINESS PERFORMANCE: A RESEARCH ON SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN DÜZCE

Kahraman Çati, Doç, Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Önder Kethüda, Arş Gör, Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Abdülhamit Eş, Arş Gör, Abant İzzet, Baysal Üniversitesi (+1 others)
unpublished
ÖZET: İşletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için hedef kitlelerinin beklentilerine uygun ürünler/hizmetler geliştirmelidir. Bu süreçte, üretim ve pazarlama birimlerinin koordineli şekilde çalışmaları başarıya ulaşmak için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, KOBİ'lerdeki pazarlama ve üretim birimlerinin koordinasyon düzeyini ve birimlerin koordinasyon düzeylerinin işletme performansına olan etkisini belirlemektir. Araştırma için gerekli veriler anket yöntemi ile elde
more » ... Araştırmanın sonucu olarak; Pazarlama-Üretim koordinasyonun finansal performansa doğrudan etkisi bulunamazken, finansal olmayan performansı doğrudan etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. ABSTRACT:Business should develope proper products and services for the expectations of the target groups in order to survive. In this process, the coordination between marketing and production departments is critically important to achieve success. The purpose of this study is to identify the effect of the coordination of marketing and production departments in small and medium-sized enterprises on business performance, and the level of coordination between departments. In the research, questionnaire method had been utilized.. As a result of research, while coordination of marketing and production doesn't have any effect on financial business performance directly, it has a direct effect on non-financial business performance.
fatcat:skamj6s7k5eq5ekwkizrcnoajy