Entelektüel Sermayenin Örgütsel Performansa Etkisinde Bilgi Paylaşımının Düzenleyici Rolü (The Moderator Role of Information Sharing in the Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance)

Mustafa Bekmezci, Kenan Orçanlı, Kemal Eroğluer
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Makale Kategorisi: Araştırma Makalesi Amaç -Yapılan çalışmanın amacı, örgütsel davranış literatüründe önemli yeri olan entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasındaki ilişkide bilgi paylaşımı değişkeninin düzenleyicilik rolünü araştırmaktır. Yöntem -Çalışmada kullanılan veriler, Ankara'da bilişim sektöründe görev yapan 376 çalışana Ekim-Kasım 2019 döneminde uygulanan üç adet ölçek ile toplanmış ve kurulan model korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi ile test
more » ... alizi ile test edilmiştir. Yapılan analizlerde, SPSS ve AMOS paket programları ile Python ve R programlama dilleri kullanılmıştır. SPSS (PROCESS modülü) paket programı ve Python programlama dili ile korelasyon analizi ve bilgi paylaşımı değişkeninin düzenleyici etkisi ile ilgili analiz, R programlama dili ile çalışmada kullanılan verilerin tek ve çok değişkenli normal dağılım varsayımı ile ilgili testler ve AMOS paket programı ile ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Bulgular -Yapılan çalışma sonucunda; entelektüel sermaye, örgütsel performans ve bilgi paylaşımı değişkenleri arasında orta/kuvvetli ve aynı yönlü bir ilişkinin bulunduğu, ancak bilgi paylaşımı değişkeninin entelektüel sermaye ile örgütsel performans değişkenleri arasında düzenleyicilik rolüne sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma -Entelektüel sermayenin örgütsel performansı artırdığına dair araştırmalar bulunmaktadır. Entelektüel sermayeyi değere dönüştüren ise bilgi, enformasyon ve deneyimdir. Dolayısıyla entelektüel sermayenin değer yaratıp yaratamaması bilginin paylaşılmasına bağlıdır. ARTICLE INFO ABSTRACT Article Classification: Research Article Purpose -The aim of the study is to investigate whether the information sharing variable has moderator role in the relationship between intellectual capital and organizational performance variables, which are two important concepts in the organizational behavior literature. Design/methodology/approach -The data used in the study were collected with three scales applied in October-November 2019 to 376 workers in IT sector in Ankara and the analysis of the model was tested by correlation analysis and hierarchical regression analysis. SPSS and AMOS package programs and Python and R programming languages were used in the this study. The correlation analysis and moderator effect of information sharing variable in SPSS (PROCESS module) package program and Python programming language; the tests related to univariate and multivariate normal distribution assumption of the data used in the study in R programming language and the confirmatory factor analysis of scales in the AMOS package program, were done. Findings -As a result of the study; it is concluded that there is a medium/strong and same directional relationship between the variables of intellectual capital, organizational performance and knowledge sharing, and that the information sharing variable has not a moderator role between intellectual capital and organizational performance variables, Discussion -There are studies showing that intellectual capital increases organizational performance. What transforms intellectual capital into value is knowledge, information and experience. So whether intellectual capital can create value or not depends on sharing information.
doi:10.20491/isarder.2020.931 fatcat:kgtc3w3sazfjzmriyomhprac54