Confidentiality obligation of health care professionals and its breaking under the current legislation - Part 3
Povinná mlčenlivost zdravotníků a její prolomení podle současné právní úpravy - 3. část

Šárka Špeciánová
2021 Psychiatrie pro praxi  
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha Tento článek pojednává o situacích, v nichž zdravotníci plní zákonnou oznamovací povinnost vůči dalším subjektům a dochází tak k průlomu povinné mlčenlivosti. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s právními předpisy v oblasti rozhodování o způsobilosti k držení střelné zbraně, k vydání řidičského oprávnění, dále je zaměřena pozornost na matriční předpisy související s narozením a úmrtím osoby. Neméně důležitá je úprava
more » ... ací povinnosti ve vztahu k profesním komorám, zdravotním pojišťovnám či poskytovatelům sociálních služeb. Klíčová slova: prolomení mlčenlivosti zdravotníků, oznamovací povinnosti zdravotníků, vydání zbrojního průkazu, vydání řidičského oprávnění, matriční předpisy a další oznamovací povinnosti poskytovatele zdravotních služeb. Confidentiality obligation of health care professionals and its breaking under the current legislation -Part 3 This article deals with situations in which healthcare professionals fulfill their legal obligation to notify other entities and thus break through mandatory confidentiality. The aim of this article is to acquaint the reader with legal regulation of decision making on the ability to hold a gun and on issuing a driver's license and it also focuses on the registry regulations related to the birth and death of a person. Equally important is the regulation of the notification obligation in relation to professional chambers, health insurance companies or social service providers.
doi:10.36290/psy.2021.007 fatcat:ni5opvpsifflzmeaqwtw3262w4