Set Covering Problem in Transport Nets Expanding Models

Dušan Teichmann, Markéta Hlavsová, Erika Konupčíková
2012 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
The article deals with the problem of optimal coverage of utility centres in transport network. We can often encounter similar types of tasks in a real life. A lot of cases relate to the public utility systems that mean systems intended for providing basic public services to all population in a certain territory. These services can include services of Integrated Rescue System. The tasks of this category are called max D tiling tasks in a scientific literature. The classic version of max D cover
more » ... sion of max D cover task is known for quite a long time but its shape does not always cover real traffic conditions. The aim of the article is to show other modifications of the basic variation of the tasks. The authors expect the proposed application will enable mathematical apparatus to be used to solve problems of this type to the greater extent. Abstrakt Článek se zabývá problémem optimálního pokrytí dopravní sítě obslužnými středisky. S podobnými typy úloh se můžeme setkat v reálném životě velice často. Velké množství případů se vztahuje k tzv. veřejným obslužným systémům, tj. systémům, které jsou určeny k zajištění základních veřejných služeb poskytovaných všemu obyvatelstvu na určitém území. Takovými službami mohou být např. služby integrovaného záchranného systému. Úlohy této kategorie se v odborné literatuře označují jako max D pokrývací úlohy. Klasická varianta max D pokrývací úlohy je známa poměrně dlouhou dobu, svým tvarem však vždy nevyhovuje podmínkám reálného provozu. Článek si klade za cíl ukázat další vybrané modifikace základní varianty úlohy. Autoři očekávají, že navržené aplikace umožní využívat matematický aparát k řešení tohoto typu úloh ve větší míře.
doi:10.22223/tr.2012-1/1912 fatcat:a7efc4iy3ff6leuvurprksmshi