euGeniusz rydz, wioletta szymańsKa

Akademia Pomorska, Słupsk
unpublished
Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach) Transformacja systemu ekonomicznego kraju, której celem jest osiągnięcie warunków właściwych gospodarce rynkowej, wymusiła konieczność restrukturyzacji wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego w Polsce. Ukształtowane bowiem w okresie powojennym układy gospodarcze, stosownie do ówczesnych potrzeb, koncepcji, możliwości i warunków zewnętrznych, w większości okazały się
more » ... zości okazały się nieprzydatne w warunkach zmienionego otoczenia, innych potrzeb i priorytetów rozwojowych. Wymagały zatem restrukturyzacji rozumianej jako proces przebudowy struktury. Zaznaczyć należy, że przemysł jest jednym z tych sekto-rów (obok rolnictwa uspołecznionego), w których przestrzenne skutki transformacji zazna-czają się bardzo silnie. Związane jest to nie tylko ze zmianą wewnętrznych mechanizmów gospodarowania, ale także z globalnymi procesami przemian (często również określane mia-nem transformacji), coraz wyraźniej oddziałującymi na strukturę i powiązania przestrzenne przemysłu w Polsce. Dotychczasowe studia dotyczące transformacji obejmują najczęściej jej aspekty makro-ekonomiczne i ocenę zastosowanych strategii zmian (np. terapia szokowa). Z kolei na po-ziomie mikroekonomicznym większość badań empirycznych przedsiębiorstw pomija efekty restrukturyzacji (np. zmian strukturalnych, tendencji w zakresie przemian struktury gałęzio-wej i wielkościowej, a przede wszystkim przemian w użytkowaniu i zagospodarowaniu tere-nów przemysłowych). Odczuwa się zatem potrzebę opracowań próbujących wniknąć głębiej w mechanizm zmian transformacyjnych, adaptacji przedsiębiorstw do nowych warunków gospodarowania oraz kształtowania się nowych relacji przestrzennych. W świetle powyższych przesłanek, celem niniejszego artykułu jest analiza przemian struktury przestrzenno-gałęziowej przemysłu Słupska ze szczególnym uwzględnieniem lat 1995-2003. Ważnym elementem jest również próba przedstawienia form zagospodarowania majątku największych zakładów przemysłowych, które poddane zostały procesowi restruk-turyzacji oraz przemian w użytkowaniu terenów przemysłowych Słupska. Na marginesie pragniemy zaznaczyć, że prezentowany artykuł nawiązuje tematycznie i przestrzennie do wcześniejszych opracowań współautora o funkcji Koszalina i Słupska w regionalnej sieci osadniczej [Rydz 1990], roli i funkcji Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża [Rydz, Zaleski 1992], procesów transformacji słupskiego ośrodka przemysłowego w latach
fatcat:x7yha7zwcndphh7h3avebrf5be