Pioglitazonun NB2a Fare Nöroblastoma Hücre Kültürüdeki Nöroprotektif Etkisi
The Neuroprotective Effect of Pioglitazone on NB2a Mouse Neuroblastoma Cell Culture

Kamil VURAL, Okan SEYREK
2018 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
How to Cite This Article Vural K, Seyrek O: The neuroprotective effect of pioglitazone on NB2a mouse neuroblastoma cell culture. Abstract Pioglitazone (PGT) is a PPAR-γ activator that has neuroprotective properties via different mechanisms. It is thought to be neuroprotective in both acute and chronic use. Chlorpyrifos (CPS) is an Organophosphate insecticide that leads to attention deficit and cognitive problems in children and its neurotoxic effects are well known. This study aims to
more » ... y aims to investigate the neuroprotective effects of PGT on CPS neurotoxicity in NB2a cell in the culture medium. We investigated the cell viability and proliferation using MTT assay and the percentage of neurite inhibition was analysed by measuring neurite outgrowth. Apoptosis was evaluated using the apoptotic index in TUNEL staining. Cell proliferation was found to be significantly reduced by CPS (25 µM), and this concentration-based reduction was prevented by PGT. Neurite outgrowth was inhibited by CPS (25 µM), whereas PGT significantly reversed neurite inhibition at and above 10 μM concentrations. The apoptotic index, which was increased using CPS (25 µM), was observed to reduce using PGT, depending on the concentration. Organophosphate is harmful to human health, and to our knowledge, there is no treatment. In individuals exposed to chlorpyrifos toxicity, acute toxic effects on neurons may be prevented or treated by PGT. Öz Pioglitazon (PGT), farklı mekanizmalar yoluyla nöroprotektif özelliklere sahip bir PPAR-γ aktivatörüdür. PGT akut ve kronik kullanımının nöroprotektif olduğu düşünülmektedir. Klorpirifos (CPS) çocuklarda dikkat eksikliği ve bilişsel problemlere yol açan bir organofosfat insektisit olup nörotoksik etkileri iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, kültür ortamında fare kaynaklı NB2a kanser dizin hücrelerinde CPS nörotoksisitesi üzerine PGT'nin nöroprotektif etkileri olup olmadığının araştırdık. MTT analizini kullanarak hücre proliferasyonu üzerine etkilerini ve ılımlı nörotoksik etkinin bir göstergesi olan Nörotoksisite Tarama Testi ile % nörit inhibisyonu incelendi. Apopitoz, TUNEL boyamada apopitotik indeks kullanılarak değerlendirildi. CPS (25 μM) konsantrasyonda uygulandığında NB2a hücre proliferasyonu azalttı. PGT ise konsantrasyon bağlı olarak klorpirosa bağlı azalmayı önlendi. Klorpirifon 25 μM konsantrasyonda tama yakın Nörit uzamasını inhibe ederken, PGT 10 μM ve üzerindeki konsantrasyonlarda nörit inhibisyonunu önemli ölçüde engelledi. CFS (25 μM) ile artan apopitotik hücre sayısını, PGT 10 uM konsantarasyondan itibaren anlamlı düzeyde azalttığı görüldü. Organofosfatlar insan sağlığına zararlıdır ve toksik etkilerini önlemek için bildiğimiz bir tedavisi yoktur. Klorpirifos toksisitesine maruz kalan bireylerde, nöronlar üzerindeki akut toksik etkileri PGT ile önlenebilir veya tedavi edilebilir.
doi:10.9775/kvfd.2018.19940 fatcat:wkg5gqddqfbs5d4eamaugvaqvu