Topikal ‹mmunoterapi T Ü R K D E R M Derleme Review

Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz, Rebiay Apayd›n, Kocaeli Üniversitesi, T›p Fakültesi, Dermatoloji Dal›
unpublished
Özet Dermatolojide immunoterapötik ajanlar›n kullan›m› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Sistemik yoldan kullan›ld›klar›nda bir çok potansiyel ciddi yan etkilere sahip olmalar› bu ajanlar›n kullan›mlar›n› s›n›rland›rmak-tad›r. Son zamanlarda bu ilaçlar›n topikal kullan›mlar› de¤erlendirilmifl, yan etkileri azaltmak ve yarar zarar oran›n› artt›rmak amac›yla yeni ajanlar gelifltirilmifltir. Bu makalede dermatolojide kullan›lan topikal im-munoterapötik ilaçlar›n genel kullan›m alanlar›, etki
more » ... ›, etki mekanizmalar›, metabolizmalar› ve yan etkileri gözden geçirilmifltir. Summary The use of immunotherapeutic agents in dermatology has been increasing. Potential serious side effects of these drugs when used with systemic route have limited their use. Recently, topical application of these drugs has been evaluated, new agents have been developed in order to reduce adverse effects and to increase benefit to risk ratio. In this article, general application, mechanism of action, metabolism and adverse effects of topical immunotherapeutic agents used in dermatology have been reviewed.
fatcat:qndgetjasbasrjvwculmscb7ga