The Relation between Tourism and Security (A Study on Local Tourists Visiting East and South-east Anatolian Regions
Turizm ve Güvenlik İlişkisi (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini Ziyaret Eden Yerli Turistlere Yönelik Araştırma)

Sebahattin KARAMAN, Tuğçe POLAT
2020 Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Turizmin yaşanan çeşitli güvenlik sorunlarından kolaylıkla etkilenebilen bir sektör olması ve güvenlik sorunlarının turistik talebe etki etmesi sonucu, ulusal ve uluslararası seyahate katılan turistlerin güvenlik algılarını da yüksek düzeyde etkilemektedir. Bu çalışmada öncelikle coğrafi konumu, tarihi yapıları, kültürel ve doğal birçok zenginliğe sahip olan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'ni ziyaret eden yerli turistlerin seyahat ettikleri bölgeleri güvenli bulup bulmadıkları
more » ... ır. Ayrıca, yerli turistlerin gittikleri bölgelerde edinmiş oldukları güvenlik algıları ile tekrar ziyaret etme niyetleri arasındaki ilişki de incelenmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın amacını, özellikle alternatif turizm çeşitleri açısından büyük potansiyele sahip olan bu bölgelerde çeşitli sebeplerle yaşanan güvenlik sorunlarından kaynaklı yerli turistlerin duydukları endişelerin etkili olması ile bu durumun yerli turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerine etkisinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle ilgili alan yazın taraması yapılmış olup, daha sonra güvenlik algısı ile tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla, yerli turistlere anket uygulanmıştır.
doi:10.9775/kausbed.2020.021 fatcat:cwtrd4536jfm7kpelwfmyzu4uu