Podejście międzykulturowe a rozwijanie kompetencji translatorskiej

Mariusz Marczak, Uniwersytet Jagielloński
2016 Lingwistyka Stosowana  
Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA Sposoby pracy ucznia szkoły średniej z podręcznikiem do nauki języka angielskiego w obrazowaniu okulograficznym, 1-22 [PDF] Beate BAUMANN Die Entdeckung des "Selbstverständlichen in einem neuen Licht". Interkulturelles Lernen durch Spracharbeit und -reflexion im universitären Kontext, 23-31 [PDF] Elżbieta GAJEK Technologie mobilne w nauczaniu języków obcych -w opinii nauczycieli języków obcych, 33-46 Bogumił GASEK Wiedza akcentologiczna w nauczaniu języka
more » ... uczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych], 47-59 [PDF Jacek KARPIŃSKI Komunikacja na pokładzie samolotu jako wyzwanie dla dydaktyki języków obcych, 61-75 Marcin ŁĄCZEK Glottodydaktyka dwujęzyczna -przegląd polskiej i angielskiej terminologii , 77-89 Mariusz MELA, Virginia SCHULTE Jak piękny jest ludzki głos! Techniki wizualizacji, mierzenia i deskrypcji ludzkiego głosu, 91-103 Marcin MIZAK What kind of /r/ is linking /r/? An analysis of the realization of linking /r/ in RP on the basis of selected English phonetic books and usage-based accounts, 105-117 Magdalena SOWA Planowanie kursu języka specjalistycznego: problemy i wyzwania metodyczne przyszłych nauczycieli języka francuskiego, 119-135 Translatoryka/ Translatorics Emil LESNER O problemie przekładu tekstów melicznych na podstawie pieśni 'Wilcza zamieć' i jej tłumaczenia na język niemiecki, 137-147 Anna MAŁGORZEWICZ Podejście zadaniowe w antropocentrycznej translodydaktyce akademickiej], 149-165 [PDF Mariusz MARCZAK Podejście międzykulturowe a rozwijanie kompetencji translatorskiej, 167-183 Monika NADER-CIOCZEK Kompetencje tłumaczeniowe w ramach tłumaczenia a vista, 185-194 Mieczysław NASIADKA Tłumaczenie konsekutywne w wykonaniu zaawansowanego studenta kursu tłumaczenia ustnego -analiza wyników i głównych problemów, 195-204 Joanna OSIEJEWICZ Prawnomiędzynarodowe aspekty tłumaczenia traktatów, 205-215 Katarzyna TRYCZYŃSKA Problem asymetrii kulturowej w niderlandzkich i angielskich przekładach wybranych polskich powieści współczesnych, 217-228 Jerzy ŻMUDZKI Ekwiwalencja translacyjna -próba określenia jej aktualnego statusu jako zjawiska i terminu w ogólnej perspektywie translatorycznej, 229-242 POLEMIKI I PRZEGLĄDY / POLEMICS AND REVIEWS Monika PŁUŻYCZKA, Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe (= Studi@ Naukowe 30). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW. Warszawa, 2015. Sambor GRUCZA, 243-246 Niniejsza publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją -pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ Abstract: Secondary school students' ways and strategies of working with the textbook of English: an eyetracking study The following article is devoted to the results of the second out of two eye-tracking pilot studies that were aimed at analysing the way the Polish secondary school students work with the English textbook material and at describing the strategies of completing the given tasks the students choose. The article gives some very basic theoretical background to the eye-tracking terminology (eye movement, fixation, saccade, area of interest) and presents the results of the pilot study based on a few basic parameters related to the movement of the eyes (i.e. fixation count total, fixation time total, dwell time total) and the data prepared by the software (and then analyzed by the author of the research) in the form of transition matrices, sequence charts and event statistics. The pilot study conclusions are listed at the very end of the article. Wstęp Na łamach 14. numeru "Lingwistyki Stosowanej" przedstawiłam pierwsze z dwóch przeprowadzonych przeze mnie pilotażowych badań uwagi wzrokowej uczniów licealnych podczas pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego (A. Andrychowicz-Trojanowska 2015a). W niniejszym artykule przedstawiam drugie, ostatnie, badanie pilotażowe i wskazuję te parametry okulograficzne, które miały szczególne zastosowanie w analizie zapisów tego badania. Okulografia -podstawowe pojęcia Okulograf jest urządzeniem rejestrującym ruch gałek ocznych za pomocą systemu pomiarowego podłączonego lub zintegrowanego z komputerem, dzięki czemu określa on kierunki linii wzroku (rejestruje, gdzie pada wzrok, w jakiej kolejności, na jak długo) (S. Grucza 2011: 156; więcej: K. Holmqvist et al. 2011, A. Duchowski 2007. Pozwala to określić, gdzie w danym momencie padał wzrok badanego. Podstawowymi pojęciami dla okulografii są te związane z ruchem oka, czyli przede wszystkim fiksacje (tj. zatrzymanie ruchu gałek ocznych na fragmencie znaj-Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA 2 Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: www.ls.uw.edu.pl dującym się na linii wzroku) i sakady 1 (tj. przeniesienia wzroku z jednego do drugiego punktu fiksacji) (por. M. Płużyczka 2015). Każda sakada kończy się fiksacją, w trakcie której rejestrowane są dane dotyczące poziomu pobudzenia fotoreceptorów w siatkówkach oczu, które są następnie przekazywane do mózgu jako informacja o widzianym w tym momencie fragmencie sceny wizualnej (P. Francuz 2013: 104). Należy jednak pamiętać, że oko wykonuje różne ruchy, które można podzielić na trzy podstawowe grupy: mikroruchy (ruchy fiksacyjne), ruchy mimowolne (odruchy) i ruchy kadrujące. Mikroruchy, do których zaliczane są mikrosakady (ang. microsaccade), mikrodryft (ang. ocular drift), mikrodrżenie (ang. ocular microtremor; inaczej tremor, oczopląs fizjologiczny), to ruchy wykonywane przez oko w momencie fiksacji (są to mimowolne ruchy fiksacyjne), których zadaniem jest przeciwdziałanie adaptacji fotoreceptorów do tego samego oświetlenia w trakcie fiksacji. Ruchy mimowolne, inaczej odruchy, służą utrzymywaniu spojrzenia na wybranym obiekcie. Odruch przedsionkowo-oczny, ang. vestibulo-ocular reflex, utrzymuje spojrzenie na obiekcie w trakcie poruszania głową; odruch optokinetyczny, ang. optokinetic reflex, utrzymuje spojrzenie na obiekcie, gdy obiekt/obserwator obiektu porusza się bardzo szybko wobec nieruchomego obserwatora/obiektu, odpowiednio; odruch wergencyjny, ang. vergence reflex, utrzymuje spojrzenie na obiekcie/obserwatorze obiektu, który zbliża się (ruchy konwergencyjne, ang. convergence) lub oddala (ruchy dywergencyjne, ang. divergence reflex) od obserwatora/obiektu. Do ruchów kadrujących natomiast należą sakady i ruchy podążania. Sakady, inaczej ruchy skokowe, pozycjonują osie widzenia obu gałek ocznych na danym fragmencie sceny wizualnej. Ruchy podążania natomiast to takie ruchy, w trakcie których oczy poruszają się z taką samą prędkością, z jaką porusza się obserwowany fragment sceny wizualnej (P. Francuz 2013: 97-99), jakby śledząc go. W niniejszym opracowaniu będę wykorzystywała jedynie fiksacje i sakady. Zainteresowanych szczegółowym opisem wspomnianych wyżej zjawisk odsyłam do bogatej literatury tematu (np. P. Francuz 2013, R.
doi:10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.167-183 fatcat:4fnlgq7lpbd4rcpdatqaesis7u